ÚČINKY NA ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ ZAMESTNANCOV

Škodlivé biologické účinky UV žiarenia sú závislé od spektra žiarenia. Tento jav je daný schopnosťou biologicky významných molekúl pohlcovať žiarenie vhodnej vlnovej dĺžky. UV žiarenie nepreniká do hĺbky a kritickým orgánom sú preto koža, očné spojivky, rohovka a u dlhovlnného UV aj očná šošovka.

  1. Účinky na kožu
    Ožiarenie kože účinnou dávkou spôsobuje solárnu dermatitídu, ktorá sa prejavuje a následne zhnednutím  pokožky v dôsledku zvýšenej tvorby pigmentu melanínu.
    Dlhodobá expozícia UV žiareniu urýchľuje starnutie kože.
    UV žiarenie je karcinogén a u osôb vystavených dlhodobému pôsobeniu UV žiarenia vyššej intenzity (časté opaľovanie, práca vo vonkajšom priestore) bol evidovaný zvýšený výskyt  spinocelulárneho karcinómu kože, bazaliómov a melanoblastómov.
    Rakovina kože ako dôsledok pracovnej expozície UV žiareniu sa nedá celkom vylúčiť, ale je málo pravdepodobná, pretože ochrana kože sa dá zabezpečiť vhodným osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (pracovný odev, OOPP).
  2. Účinky na oči
    Ožiarenie oka UV žiarením môže  vyvolať prudký zápal spojiviek a rohovky, v dôsledkom ktorého môže dôjsť až prechodnému oslepnutiu. Príznaky obvykle miznú do 48 hodín. Postihnutie je časté napr. u zváračov elektrickým oblúkom, pracujúcich bez adekvátnej ochrany zraku. Rohovka je najcitlivejšia na žiarenie vlnovej dĺžky okolo 270 nm. UV môže vyvolávať aj zmeny očnej šošovky (katarakta).