Účinky na zdravie a bezpečnosť

 • Účinky hluku na zdravie
  Hluk je každý nežiaduci, nepríjemný, rušivý alebo škodlivý zvuk. Šíri sa prostredníctvom zvukových vĺn, ktorými sa prenáša akustická energia. Pri posudzovaní hluku sa najčastejšie zaoberáme hlukom, ktorý sa šíri  vzdušnou cestou, vzduchom. Zvukové vlny sa však môžu šíriť aj stavebnou alebo strojnou konštrukciou a následne byť vyžarované do okolia.
  • Poškodenie sluchu
   Najvýraznejšou a najtypickejšou zmenou v dôsledku expozície hluku je poškodenie sluchu. Nadmerný hluk poškodzuje vláskové bunky vnútorného ucha, čo vedie k zmenám počutia. Tieto sú spočiatku len dočasné, prechodné (dočasný posun sluchového prahu) a po skončení hlukovej expozície sa sluch dokáže vrátiť do pôvodného stavu. 
   Dočasné zmeny sa však v dôsledku dlhotrvajúceho, opakovaného pôsobenia hluku alebo silných zvukových podnetov môžu stať trvalými. Vtedy hovoríme o trvalom posune sluchového prahu a poškodenie sluchu je nevratné.
   Iným druhom poškodenia sluchu je akustická trauma. Na rozdiel od vyššie spomenutého postupného zhoršovania sluchu akustická trauma vzniká v dôsledku krátkeho, ale intenzívneho zvukového podnetu (napr. tresk, výstrel, explózia), pri ktorom dochádza k mechanickému poškodeniu vnútorných štruktúr ucha (napr. prasknutie ušného bubienku, zničenie štruktúr vnútorného ucha).
   Častými sprievodnými javmi poškodenia sluchu v dôsledku pôsobenia nadmerného hluku sú rôzne pískania, zvoneniašelesty v uchu (tinitus). Tieto zvuky sú často zároveň aj prvými varovnými príznakmi nadmernej hlukovej expozície a začínajúceho poškodenia sluchu.
  • Rušivé účinky hluku
   Hluk aj pri nižších hladinách môže pôsobiť rušivo alebo vyvolávať stres.
    
 • Vzájomné pôsobenie medzi hlukom a ototoxickými chemickými látkami alebo na vzájomné pôsobenie medzi hlukom a vibráciami
  Okrem pôsobenia samotného hluku je potrebné brať do úvahy aj možnosť kombinovaného pôsobenia hluku a ďalších faktorov pracovného prostredia na organizmus zamestnanca. V pracovnom procese sa totiž pôsobenie hluku môže kombinovať spolu s inými faktormi práce alebo pracovného prostredia (napríklad s vyššou teplotou, fyzickou záťažou, chemikáliami a pod.).
  Ako ototoxické označujeme chemické látky (niektoré rozpúšťadlá, ťažké kovy, liečivá), ktoré samotné pôsobia toxicky (jedovato) na sluch. Vedecké štúdie dokázali, že ak je človek exponovaný niektorej z ototoxických látok a zároveň aj hluku, riziko poškodenia sluchu je vyššie, než pri pôsobení každého z faktorov osobitne.
  Podobný kombinovaný účinok potvrdzujú aj štúdie zamerané na spoločné pôsobenie hluku a vibrácií.
   
 • Nepriame vplyvy hluku na zdravie a bezpečnosť zamestnancov pri práci 
  (napr. vzájomné pôsobenie medzi hlukom a výstražnými akustickými signálmi alebo   inými zvukmi, ktoré je potrebné sledovať, aby sa znížilo riziko nehôd)
  Popri biologických účinkoch na zdravie človeka a vyššie spomenutých zmenách zdravotného stavu je dôležitý aj vplyv hluku na bezpečnosť pri práci. Nadmerný hluk môže prekryť výstražné akustické signály alebo varovné zvuky, sťažuje dohovor a zrozumiteľnosť reči, odpútava pozornosť.