Tlačové správy

Späť Výsledky z merania prírodných rádionuklidov (pracie gulôčky)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 19. 2. 2013 upozornil na výskyt nebezpečných výrobkov – pracie guľôčky výrobnej značky (Primato a Ecoball) pôvodom z Číny.

Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie zabezpečilo v období december 2012 – január 2013 vykonanie meraní rádioaktivity pracích guľôčok umiestňovaných na trh EÚ. Na základe výsledkov merania oznámilo, že v pracích guľôčkach značky Primato a Ecoball boli zistené koncentrácie prírodných rádionuklidov presahujúce povolené úrovne. Nameraná hodnota hmotnostnej aktivity tória - 232 bola približne 2800 Bq/kg (čo znamená, že cca 2,8-krát presahuje povolenú úroveň – nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z. z.).

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti so zistením, že pracie guľôčky výrobnej značky Primato a Ecoball pôvodom z Činy sa môžu nachádzať aj na Slovensku, poskytol verejnosti bezplatné meranie predmetných výrobkov v laboratóriách na ÚVZ SR, Regionálnom úrade v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Do uvedených laboratórií bolo od 19.2 – 27.2.2013 prinesených, analyzovaných a vyhodnotených 71 pracích guľôčok, 6 z nich vykazuje zvýšenú prírodnú rádioaktivitu, avšak aktivita žiadnej pracej guľôčky neprekročila povolenú úroveň a ani jednu z guľôčok nie je možné považovať za rádioaktívny žiarič podľa nariadenia vlády SR č. 345/2006 Z. z. príloha č. 2, tabuľka č. 1.

Na základe vyššie uvedeného, nie je dôvod uskutočňovať ďalší rozbor predmetných guľôčok, keďže vďaka dostupným laboratóriám orgánov verejného zdravotníctva a jeho odborníkom, ktorí meranie vykonávali, sa nepreukázalo prekročenie povolenej úrovne rádioaktivity prírodných rádionuklidov. Žiadna pracia guľôčka meraná na Slovensku nepredstavuje zdravotné riziko.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky