Tlačové správy

Späť Výskyt komárov v povodniach zasiahnutých lokalitách – tlačová správa 25. 6. 2013

V nadväznosti na zatiaľ vykonaný prieskum výskytu komárov v okrese Nové Zámky, ÚVZ SR požiadal príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o urýchlené upozornenie starostov obcí Kamanica nad Hronom a Chľaba, že je možné ihneď zahájiť postrekové pozemné práce proti výskytu komárov.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky