Tlačové správy

Späť Vyjadrenie ÚVZ SR pre médiá k protestom GP SR

 1. Úrad verejného zdravotníctva SR po preštudovaní protestov prokurátora vyjadruje znepokojenie nad ich obsahom a odmieta akékoľvek porušenie zákona. Protesty sú právnym názorom Generálnej prokuratúry SR a nejde o konečné rozhodnutie.
 2. Podstata podaní GP SR je založená na analýze paragrafu zákona, ktorý nie je a ani nikdy nebol využívaný pri tvorbe vyhlášok. GP SR zároveň prehliadla príslušné paragrafy, ktoré sa pri tvorbe vyhlášok využívajú.
 3. Otázky vyvoláva, prečo GP SR napáda svojím výkladom len niektoré ustanovenia vyhlášok, pričom iné, ktoré tiež obsahujú výnimky, a neprešli by jej výkladom, necháva bez povšimnutia.
 4. GP SR už v minulosti preskúmavala naše opatrenia a v uvedenom ustanovení nevidela žiaden problém, dokonca pokladala vyhlášky ÚVZ SR za „prioritne nevyhnutné a opodstatnené“. Pripomíname, že výnimky sú v našich opatreniach od marca 2020 na základe záverov Ústredného krízového štábu.
 5. Je otázne, prečo sa GP SR sama stavia do pozície orgánu verejného zdravia, pričom paradoxne zaujala postoj, ktorý je v priamom protiklade s účelom zákona o ochrane verejného zdravia. Ak by sme postupovali podľa výkladu GP SR, viedlo by to k absolútnej paralýze ochrany verejného zdravia na Slovensku s významnými stratami na ľudských životoch a materiálnych hodnotách.
 6. Ak by napadnuté ustanovenia neexistovali:
  1. Mohol by nastať kolaps zdravotníctva pre nedostatok personálu.
  2. Dôsledkom by mohla byť paralýza kritickej infraštruktúry (ohrozenie prevádzky jadrových zariadení, ochromenie dopravy či výpadky zásobovania energiami).
  3. Hrozilo by znefunkčnenie strategických hospodárskych podnikov.
  4. Ohrozená by bola prevádzka životne dôležitých medicínskych prístrojov, pretože ich neodkladnú údržbu často vykonávajú experti zo zahraničia.
  5. Hrozilo by ochromenie najvyšších štátnych orgánov a fungovania štátu za kritickej pandemickej situácie.
  6. Prišlo by k paralýze medzinárodnej prepravy osôb a tovarov a tým k porušeniu legislatívy EÚ.
  7. Občania SR by nemali možnosť podstúpiť urgentný lekársky zákrok v zahraničí, prípadne by sa k nim načas nedostal lekár zo zahraničia.
  8. Niektoré osoby, hoci by použili predpísaný vyšší štandard ochrany, by nemali možnosť zaobstarať si ani potraviny. To by sa vo zvýšenej miere týkalo osamelých ľudí a seniorov, ktorí si ich často nevedia zabezpečiť inak, a rovnako aj tých, ktorí sú len v preventívnej karanténe. 
  9. A ďalšie následky...

Slovenská republika čelí situácii, v ktorej sa nedajú prijímať bezbolestné riešenia. Úrad verejného zdravotníctva SR pristupuje k ochrane zdravia mimoriadne zodpovedne. Vždy sa pritom snažíme minimalizovať negatívne dopady našich opatrení.  

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky