Tlačové správy

Späť V Berlíne sa rokovalo o nezastupiteľnom význame verejného zdravia

V dňoch 21. – 24. októbra 2012 sa uskutočnila v Berlíne svetová konferencia na najvyššej úrovni venovaná zdraviu, záštitu nad ktorou prevzali nemecká kancelárka p. Angela Merkel a francúzsky prezident p. François Hollande. Bolo to výnimočné fórum lekárskej a vedeckej komunity za účasti 1 400 predstaviteľov z 90 krajín sveta. Témou pre rok 2012 bol „Výskum pre zdravie a udržateľný rozvoj“ s cieľom nájsť nové riešenia v oblasti neprenosných chorôb, podmienok globálneho významu, diabetes a duševných chorôb. V rámci konferencie sa uskutočnilo aj sympózium venované Zdraviu 2020 – Európsky politický rámec pre zdravie a prosperitu, k plneniu ktorého sa aktívne pripája i Úrad verejného zdravotníctva SR.

Hlavnými témami svetovej konferencie boli

  • choroby moderného prostredia,
  • prenos poznatkov výskumu,
  • zdravie a ekonomika,
  • vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
  • informačné technológie pre zdravie.

V rámci týchto hlavných tém boli aktuálne diskutované zaujímavé oblasti týkajúce verejného zdravia z pohľadu boja proti súčasnému nezdravému životnému štýlu, ktorý je hlavnou príčinou nových epidémií obezity, diabetes duševných chorôb, kardiovaskulárnych ochorení a pod. Diskutovanými témami boli aj vývoj a rozvoj vakcinácie (napríklad na tému súčasný stav a budúcnosť v rozvoji vakcinácie AIDS). Nedostatok a migrácia zdravotníckych pracovníkov, z hľadiska problému nedostatku 2,3 mil. lekárov, sestier a pôrodných asistentiek, bola témou jedného z workshopov Svetovej zdravotníckej organizácie.

Ministerstvo zdravotníctva a Ministerstvo školstva a výskumu Spolkovej republiky Nemecko hostilo samostatné sympózium venované verejnému zdraviu z pohľadu globálnych príležitostí a regionálnych riešení, kde sa diskutujúci zamerali na oblasť priorít výskumu, ich prenosu cez konkrétne stratégie až k zdravej populácii; zmeny demografie a nerovnosti v zdraví ako aj plánovanie pripravenosti na pandémie.

Aktuálnymi témami boli aj ekonomická kríza a jej dopad na zdravie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas nasledujúcich 50 rokov. Nemenej zaujímavými oblasťami boli aj politika verejného zdravia v záujme zníženia užívania tabaku vo svete a problematika závislosti od alkoholu, ktorá postihuje viac ako 14 miliónov obyvateľov Európy, z čoho je 11 miliónov ľudí v produktívnom veku. Konzumácia alkoholu sa spája so 60 ochoreniami, vrátane závislosti od alkoholu.

Workshop venovaný téme zdravá planéta – odolný ľudia a odolná planéta, upriamil pozornosť na skutočnosť, že pri dnešnom neudržateľnom životnom štýle, spojenom s vysokým rastom populácie, za menej ako 20 rokov, bude svet potrebovať asi o 50 % viac potravy, o 45 % viac energie a o 30 % viac vody. A mimo toho sú tu klimatické zmeny, ktoré ovplyvňujú zdravie ľudí a planéty.

Účastníci svetovej konferencie, ktorými boli nositelia Nobelovej ceny, predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie, ministerstiev, univerzít a výskumných inštitúcií z celého sveta, ale i ďalší významní hostia boli súčasťou tejto výnimočnej konferencie, ktorá okrem výmeny množstva skúseností a pozorovaní, priniesla nové spolupráce, otvorený dialóg a určenie krokov pre zlepšenie zdravia.

Ako vo svojom príhovore citovala nemecká kancelárka p. Angela Merkel nemeckého filozofa Arthura Schopenhauera, ktorý zachytil a hlboko cítil ľudskú potrebu, keď napísal „zdravie nie je všetko, ale bez zdravia je všetko ničím.“