Tlačové správy

Späť ÚVZ SR: Zmrzlinárne tento rok najčastejšie pochybili v prevádzkovej hygiene

Odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Slovenskej republike vykonali počas tohtoročnej letnej sezóny celkovo 1 376 kontrol v 987 prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny. Nedostatky zistili v 254 z nich, čo predstavuje 25,7 % kontrolovaných subjektov. Najviac prevádzok so zistenými nedostatkami bolo v Prešovskom kraji – 46, najmenej v Žilinskom kraji - 27 prevádzok.

„Z celkového počtu 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike potvrdilo nedostatky v rámci kontroly zmrzliny až 35. Pochybenia pri kontrole nebalenej zmrzliny nezistil iba Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach. Opatrenia na odstránenie nedostatkov museli prevádzkovatelia plniť ihneď po ich zistení, pričom ich plnenie bolo zo strany hygienikov kontrolované,“ uviedla Iveta Trusková, vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky.

Kontroly ukázali na nedostatočnú hygienu v prevádzkach

Hygienici najčastejšie potvrdili nedostatky v prevádzkovej hygiene – celkovo 60 „zmrzlinární“ napríklad nemalo zabezpečený prívod tečúcej teplej vody, boli v nich znečistené chladiace a mraziace zariadenia, znečistené alebo poškodené pracovné plochy a podlahy. Ďalším  pochybením bola nevedená evidencia o dátume výroby zmrzliny, či chýbajúca informácia o prítomnosti azofarbív a alergénov v zmrzline. Tak ako po minulé roky, aj tento rok pretrvávali v niektorých prevádzkach problémy s nedodržiavaním osobnej hygieny pracovníkov, napríklad chýbajúce pokrývky hlavy, nevhodný pracovný odev, alebo nosenie civilného oblečenia.

Podiel niektorých najčastejších zistení nedostatkov pri kontrole

Na zanedbanú hygienu v prevádzkach poukázali i laboratórne výsledky sterov z prostredia, z pracovných plôch, z pracovných odevov a z rúk zamestnancov. Z 875 sterov nevyhovelo 234, čo predstavuje 26,7 % z odobraných vzoriek. Stery z prostredia a  pracovných plôch potvrdili napr. prítomnosť plesní, kvasiniek, nadlimitného množstva koliformných baktérií či E.coli, najmä na  technologických zariadeniach a  pomôckach určených na výrobu a manipuláciu so zmrzlinou. Stery z rúk a  pracovných odevov zamestnancov potvrdili najčastejšie prítomnosť enterobaktérií a koliformných baktérií.

V prevádzkach, kde boli zistené hygienické nedostatky, bolo nariadené vykonanie dôkladnej sanitácie a zabezpečenie dodržiavania osobnej hygieny pracovníkov. Znečistené  prostredie výroby zmrzliny môže mať totiž za následok kontamináciu zmrzliny.

„Zabezpečením hygienickej úrovne prevádzky, ako aj zabezpečením zdravotnej bezpečnosti zmrzliny, prevádzkovateľ chráni zdravie občanov pred možnými alimentárnymi nákazami. Preto je mimoriadne dôležité, aby prevádzkovatelia dodržiavali hygienické požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy. Aj z uvedeného dôvodu sme v tohtoročnej letnej sezóne prevádzkovateľov pri zistených pochybeniach v hygiene prostredia výroby a predaja zmrzliny ešte intenzívnejšie usmerňovali a upozorňovali na dodržiavanie princípov hygieny a zdravotnej bezpečnosti zmrzliny,“ zdôraznil Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Hlavný hygienik ďalej dodal, že pokiaľ ide o výsledky vzoriek zmrzlín z pohľadu chemickej analýzy, na prítomnosť nepovolených farbív, nevyhovelo v tejto letnej sezóne z počtu 1 064 vzoriek celkovo 19 vzoriek (1,8%), pričom v roku 2017 nevyhovelo 5 % vzoriek zmrzliny.

Uložené pokuty za tisíce eur

Za zistené nedostatky uložili hygienici pri kontrolách spolu 158 blokových pokút, v celkovej sume 13 339 eur. Vo veci uloženia pokuty začali 46 správnych konaní, najmä v prípadoch zistenia vážnejších hygienických nedostatkov v kontrolovaných prevádzkach. Za nevyhovujúce vzorky zmrzlín boli uložené úhrady nákladov v sume vyššej ako 4 250 eur.

Počet vykonaných kontrol /
počet skontrolovaných prevádzok

Počet prevádzok so zistenými nedostatkami Počet uložených blokových pokút / suma

Počet odobraných a laboratórne vyšetr. sterov / počet nevyhovujúcich sterov 

1 376 / 987 254 158 / 13 339 € 875 / 234

 

zmrzlinarne_foto1

zmrzlinarne_foto2

zmrzlinarne_foto3

zmrzlinarne_foto4