Tlačové správy

Späť ÚVZ SR: Výsledky kontrol zariadení spoločného stravovania v súvislosti s poľským hovädzím mäsom

Úrad verejného zdravotníctva SR eviduje k dnešnému dňu (od 29.01.2019 do 07.02.2019) celkovo 31 zariadení spoločného stravovania (na základe obdržaných informácií zo strany Štátnej veterinárnej a potravinovej správy), do ktorých malo byť distribuované poľské hovädzie mäso z inkriminovaného bitúnka, z toho v 11 prípadoch malo ísť o školské a predškolské zariadenia.

Vo všetkých 31 oznámených zariadeniach hygienici už kontroly vykonali. Z výsledkov kontrol vyplynulo:

  • Poľské hovädzie mäso bolo dodané do 12 zariadení spoločného stravovania v celkovom množstve cca 226 kilogramov, následne bolo použité na prípravu rôznych hotových pokrmov. Zo strany konzumentov skontrolovaných zariadení neboli po konzumácií hlásené žiadne zdravotné komplikácie. V prípade školských a predškolských stravovacích zariadení sa potvrdilo dodanie poľského mäsa iba do jedného zariadenia, a to v celkovom množstve 42 kilogramov.
  • V prípade 7 školských a predškolských stravovacích zariadení sa vykonanou kontrolou dokumentácie priamo na mieste zistilo, že skutočný pôvod dodaného hovädzieho mäsa v celkovom množstve 242 kilogramov bol v Slovenskej republike.
  • Pri kontrolách 12 zariadení spoločného stravovania (z toho v 3 prípadoch ide o školské a predškolské stravovacie zariadenia) sa nepodarilo z dodacích listov a iných relevantných dokumentov zistiť, z akého bitúnku poľské mäso pochádza. V danej veci momentálne prebiehajú šetrenia hygienikov v spolupráci s príslušnými orgánmi veterinárnej a potravinovej správy. Ide o hovädzie mäso v množstve 158 kilogramov, ktoré bolo použité na prípravu rôznych hotových pokrmov. Zo strany konzumentov neboli po konzumácií hlásené žiadne zdravotné komplikácie.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (RÚVZ v SR) vykonali v čase od 29.01.2019 do 04.02.2019 spolu 1308 kontrol (574 ZSS a 734 školské a predškolské stravovacie zariadenia). Najviac kontrol sa vykonalo v Košickom kraji, Nitrianskom kraji, Bratislavskom kraji a Prešovskom kraji.

Odborní pracovníci RÚVZ v SR aj naďalej pokračujú vo výkone plánovaných kontrol v zariadeniach spoločného stravovania.

Kontroly po celom Slovensku hlavný hygienik SR Ján Mikas nariadil už 29. januára 2019, kedy bolo zo strany Poľska deklarované, že inkriminované hovädzie mäso sa nedostalo za poľské hranice.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky