Tlačové správy

Späť ÚVZ SR: Výsledky cielených kontrol počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019

Počas cielených kontrol v čase konania Majstrovstiev sveta v hokeji 2019 v Košiciach a v Bratislave (10.05.2019 – 26.05.2019) hygienici z veľkej časti potvrdili dodržiavanie hygienických predpisov v zariadeniach spoločného stravovania i rýchleho občerstvenia a hygienicko-prevádzkových režimov ubytovacích zariadení. U niektorých prevádzkovateľov odhalili i nedostatky.

Odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave a v Košiciach sa počas cielených kontrol zamerali napríklad na hygienicko-prevádzkový režim ubytovacích zariadení a kvalitu bazénovej vody, na dodržiavanie hygienických predpisov v zariadeniach spoločného stravovania i v zariadeniach rýchleho občerstvenia a vo fanzónach, tiež na kvalitu zmrzliny, cukrárenských výrobkov a pitnej vody.

V oboch mestách hygienici počas konania šampionátu navštívili celkovo 117 zariadení spoločného stravovania a rýchleho občerstvenia a vykonali 229 kontrol, pričom nedostatky našli v 26 zariadeniach.

Najčastejšie išlo o nesprávnu manipuláciu s potravinami, pokrmami a ich nesprávne skladovanie, nedodržiavanie prevádzkovej hygieny, používanie potravín po uplynutí dátumu spotreby a minimálnej trvanlivosti alebo chýbajúci doklad o odbornej spôsobilosti. Konkrétne v Košiciach odborní pracovníci odhalili i prevádzky, ktoré fungovali bez súhlasného rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo si neplnili uložené opatrenie o uzatvorení prevádzky.

V Košiciach dopadla najhoršie z kontrolovaných komodít zmrzlina - z 18 odobratých vzoriek zmrzlín nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy 7 vzoriek, kým v Bratislave z trinástich odobratých vzoriek nevyhovela jedna.  Stanoveným limitom vyhoveli v oboch mestách všetky odobraté vzorky pitnej vody.               

Dovedna v Košiciach a v Bratislave uložili za zistené nedostatky blokové pokuty vo výške 1710 eur. V Košiciach rozhodli aj o uzatvorení 7 prevádzok do doby odstránenia nedostatkov.

Hygienici skontrolovali v rámci cielených kontrol pred a počas konania majstrovstiev sveta celkovo 80 ubytovacích zariadení.

V Bratislave nezistili žiadne hygienicko-prevádzkové nedostatky,  hygienickú úroveň hodnotili ako nadštandardnú. V Košiciach stanovili v 8 zariadeniach termíny na odstránenie zistených nedostatkov – týkali sa obnovy náterov, obnovy podlahových krytín, výmeny matracov a lôžkovín. Opakovanými kontrolami bolo zistené, že nedostatky sú odstránené.

V 4 zariadeniach začali konanie vo veci uloženia pokynu na odstránenie nedostatkov, v 6 začali správne konanie vo veci uloženia pokuty. Stanoveným limitom vyhoveli všetky odobraté vzorky bazénovej vody.