Tlačové správy

Späť ÚVZ SR: Všetky informácie pre žiadateľov na jednom mieste

Klientom a žiadateľom prinášame všetky potrebné informácie pre sprehľadnenie a uľahčenie podávania žiadostí.

V bloku – Pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia a záväzného stanoviska RÚVZ na webovej stránke ÚVZ SR - nájdete vzory žiadostí ÚVZ SR a RÚVZ SR, ktoré sa priebežne aktualizujú. (Poznámka: Vzory žiadostí na novom portáli

 • Postup pri zriaďovaní zariadení spoločného stravovania
 • Základné požiadavky na zariadenie spoločného stravovania
 • Postup pri zriaďovaní zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 • Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 • Základné požiadavky na zariadenia o ľudské telo – sauna
 • Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo – solárium
 • Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež – škola
 • Základné požiadavky na zariadenie pre deti a mládež – škola
 • Vzory dokumentov
 • Vzory prevádzkových poriadkov
 • Procesnú mapu RÚVZ pri posudzovaní žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky
 • Zoznam právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva podľa typu prevádzky (Poznámka: na novom portáli tu)