Tlačové správy

Späť ÚVZ SR: VLÁDA SR SCHVÁLILA NOVELU ZÁKONA O POHREBNÍCTVE

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 21.08.2019 návrh novely zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Uvedená novela právnej normy, ktorú vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, bude predložená na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.

NOVELA ZÁKONA Č. 131/2010 Z. Z. O POHREBNÍCTVE

Po novom by si obce mohli na svojom území všeobecne záväzným nariadením samy určiť šírku ochranného pásma pohrebiska s prihliadnutím na miestne zvyklosti a špecifické podmienky. Uvedenú zmenu sme sa rozhodli predložiť na základe skúseností z praxe i po dôsledných konzultáciách so zainteresovanými subjektmi.
Ochranné pásmo pohrebiska, v ktorom sa nemôžu umiestňovať budovy s výnimkou domu smútku a budov, ktoré súvisia s prevádzkou pohrebiska, je totiž aktuálne v šírke 50 metrov, čo sa miestami ukazuje ako problematické, najmä pri existujúcich pohrebiskách situovaných v obytných zónach.
Obec si vo všeobecne záväznom nariadení bude môcť určiť šírku ochranného pásma, pravidlá povoľovania a umiestňovania budov a stavieb so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoviť činnosti, ktoré budú v ochrannom pásme počas pohrebu zakázané.

Aktuálne platný zákon o pohrebníctve umožňuje rodičom potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, aby ho pochovali. Novela zákona toto ustanovenie dopĺňa o určenie lehoty (4 dni od vzniku tejto skutočnosti), v akej je možné požiadať o vydanie potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu. Časové obmedzenie tohto práva by malo zabrániť vzniku sporov medzi rodičmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti  vznikajúcich vtedy, keď rodičia požiadajú o vydanie plodu až v čase, keď ním poskytovatelia zdravotnej starostlivosti naložili už iným spôsobom.

Návrh zákona tiež rozširuje zákaz propagácie pohrebných služieb, upravuje povinnosti pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami osôb kontaminovaných rádionuklidmi či presne vymedzuje, za akých podmienok je možné vystavovať ľudské pozostatky. Rovnako obmedzuje možnosť vykonávať činnosti súvisiace s poskytovaním pohrebných služieb výhradne na zamestnancov týchto pohrebných služieb a dopĺňa nové správne delikty na úseku pohrebníctva s cieľom zvýšiť vymáhateľnosť zákona (nové správne delikty sa týkajú napr. nezabezpečenia hrobového miesta tak, aby neohrozovalo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska; nedôstojného zaobchádzania s ľudskými pozostatkami a pod.)

Účinnosť by novela zákona mala predbežne nadobudnúť k 1. 1. 2020, pričom existujúce ochranné pásma pohrebísk ustanovené priamo zákonom o pohrebníctve zaniknú dňom 31. 3. 2020.