Tlačové správy

Späť ÚVZ SR: Reagujeme na nedostatok miest v škôlkach

Úrad verejného zdravotníctva SR zaslal dňa 24.3. 2022 všetkým regionálnym úradom (RÚVZ) informáciu, podľa ktorej je vzhľadom na mimoriadnu situáciu možné dočasne akceptovať zvýšenie kapacity škôlok o 10 %. V prípise pre RÚVZ sme tiež uviedli, že primárne musí zariadenie dodržať povinnosť umiestniť deti slovenských občanov, najmä s dôrazom na povinné predprimárne vzdelávanie 5 ročných detí, upravené školským zákonom.

Tolerované navýšenie kapacity o 10 % je dočasným riešením, kým trvá táto mimoriadna situácia. Momentálne sa nedá striktne uviesť, dokedy bude potrebné takéto navýšenie kapacity umožniť.

Možné je tiež využívať iné priestory ako oficiálne schválené zariadenia pre deti predškolského veku. Do úvahy prichádzajú napríklad centrá voľného času, materské centrá, základné umelecké školy a podobne. Ide o účelové zariadenia, vhodné pre deti, ktoré nemusia striktne spĺňať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Musia však spĺňať základné ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (napríklad ustanovenia k pitnej vode, mikroklíme: osvetlenie, vetranie, vykurovanie a podobne).

V prípade zriadenia rôznych improvizovaných skupín je potrebné, aby sa ich zástupcovia obrátili na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR a skonzultovali, či podmienky týchto priestorov sú vhodné pre umiestnenie detí predškolského veku, resp. prípadné nastavenie akceptovateľných hygienických a epidemiologických podmienok.

doc. MUDr. Jana Hamade, PhD.
vedúca Sekcie ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia