Tlačové správy

Späť ÚVZ SR: Hygienici poskytujú zistenia z cielených kontrol poľského mäsa na ďalšie došetrenie ŠVPS SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) poskytuje na došetrenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správe (ŠVPS SR) zistenia regionálnych úradov verejného zdravotníctva z cielených kontrol zameraných na pôvod hovädzieho mäsa. Kontroly hygienikov ukázali, že medzi hláseným poľským mäsom bolo na základe skontrolovanej dokumentácie aj mäso slovenského pôvodu.

„Výsledky z kontrol hygienikov ohľadne pôvodu dodaného hovädzieho mäsa zasielame ŠVPS SR pre ďalšie došetrenie a zistenie pôvodu a vysledovateľnosti mäsa v celom potravinovom reťazci v Slovenskej republike" povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Úrad verejného zdravotníctva SR eviduje od 29.01.2019 do 07.02.2019 celkovo 31 zariadení spoločného stravovania (na základe obdržaných informácií zo strany ŠVPS SR), do ktorých malo byť distribuované poľské hovädzie mäso z inkriminovaného bitúnka, z toho v 11 prípadoch malo ísť o školské a predškolské zariadenia.

Mäso pôvodom z Poľska bolo vykonanou kontrolou dokumentácie priamo na mieste potvrdené v prípade 1 zariadenia školského stravovania. Ďalšou kontrolou hygienikov sa dodanie poľského mäsa potvrdilo aj v ďalších 3 zariadeniach školského stravovania. Pôvodne poskytnuté doklady zariadenia spoločného stravovania vykazovali údaje: pôvod mäsa – SR, porazené: SR, delené: SR. Avšak následne boli zistené nezrovnalosti o pôvode tohto mäsa a deklarovaný pôvod hovädzieho mäsa bol z Poľska. Hygienici však nemôžu overovať a skúmať pravosť predložených faktúr a dokumentov a preto boli zistenia o nezrovnalostiach v pôvode mäsa postúpené na ďalšie došetrenie ŠVPS SR.

Z výsledkov kontrol hygienikov vyplynulo, že inkriminované poľské hovädzie mäso bolo dodané do 15 zariadení spoločného stravovania (po konzumácii neboli hlásené žiadne zdravotné komplikácie). V prípade školských a predškolských stravovacích zariadení sa potvrdilo dodanie slovenského mäsa do 4 zariadení. Pri kontrolách 12 zariadení spoločného stravovania (z toho v 3 prípadoch ide o školské a predškolské stravovacie zariadenia) sa nepodarilo z dodacích listov a iných relevantných dokumentov zistiť, z akého bitúnku poľské mäso pochádza.

Odborní pracovníci RÚVZ v SR aj naďalej pokračujú vo výkone plánovaných kontrol v zariadeniach spoločného stravovania.