Tlačové správy

Späť ÚVZ SR: Aktuálne výsledky kontrol mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie

Na dnešnej tlačovej besede ministra zdravotníctva SR a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o aktuálnych výsledkoch kontrol orgánov verejného zdravotníctva informovala zástupkyňa hlavného hygienika Slovenskej republiky a vedúca odboru hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Iveta Trusková, PhD.

mäso z brazílie

Mimoriadne kontroly vo všetkých typoch zariadení spoločného stravovania, zamerané na zistenie pôvodu - vysledovateľnosť mäsa a mäsových výrobkov a preukázanie ich zdravotnej neškodnosti, vzhľadom na podvod s mäsom a mäsovými výrobkami z Brazílie, vykonávajú pracovníci 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) po celom Slovensku od 23.3.2017 až do odvolania.

Od 23.3. do 30.3.2017 vykonali pracovníci RÚVZ v SR spolu 3260 kontrol v 3176 zariadeniach spoločného stravovania, pričom v 721 zariadeniach bolo zistené mäso, resp. mäsové výrobky pôvodom z Brazílie. Najčastejšie išlo o mrazené solené kuracie prsia bez kosti a kože a kuracie pečienky hlboko zmrazené a kuracie rezne hlbokomrazené - v celkovom množstve 21 646 kg.

Zároveň 1194 zariadení spoločného stravovania bolo kontaktovaných telefonicky, prípadne emailom.

61 vzoriek mäsa a mäsových výrobkov pôvodom z Brazílie bolo odobraných v zariadeniach spoločného stravovania na laboratórnu analýzu. Na základe doteraz vykonaných vyšetrení  bolo zistené v 3 vzorkách mäsa (kuracie prsia hlboko mrazené) podozrenie na kontamináciu salmonelou a zároveň po vykonanej fenotypizácii vzoriek bola potvrdená prítomnosť Salmonella spp. skupiny O:4 (B). Pokračuje sa vo vyšetrovaní serotypizácie týchto vzoriek pre presné určenie salmonely.

V niekoľkých prípadoch vyšetrených vzoriek (kuracie prsia hlboko mrazené) boli zistené podmienečne patogénne mikroorganizmy.

Takisto sa pokračuje vo vyšetrovaní ostatných odoberaných vzoriek brazílskeho mäsa nájdeného v zariadeniach spoločného stravovania.

Vo všetkých prípadoch zisteného mäsa alebo mäsových výrobkov z Brazílie v kontrolovanom zariadení spoločného stravovania regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR priebežne kontaktujú príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) v SR, ktorej poskytujú presné informácie o zistenom mäse alebo mäsovom výrobku z Brazílie z hľadiska jeho vysledovateľnosti, nakoľko kontrolu mäsa na trhu v Slovenskej republike bez ohľadu na to, či následne bude kúpené konečným spotrebiteľom alebo zariadením spoločného stravovania majú v kompetencii orgány veterinárnej a potravinovej správy.

V dvoch prípadoch prevádzok verejného stravovania, v regióne regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, bolo zistené dodanie mäsa: Kuracie prsia  BR solené (Brasil BR 530) v množstve 120 kg (zostatok na sklade 56 kg) a Mrazené kuracie prsia solené, bez kože. Kostí, bez vnútornej filety (Brasil BR 530), v množstve 60 kg  (zostatok na sklade 15 kg), ktoré podľa  identifikačného čísla patria do zoznamu hlásených podozrivých výrobcov z Brazílie. RÚVZ so sídlom v Trenčíne prevádzkovateľom uložil  podľa ust. § 19 ods. 2 a §  20 ods. 9 a ods. 12 zákona č. 152/1995 Z. z. a čl. 54 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 opatrenie okamžitého stiahnutia vyššie uvedeného mäsového prípravku z použitia, bol daný zákaz uvádzania s okamžitou platnosťou.

mäso z brazílie

Mimoriadne  kontroly v zariadeniach spoločného stravovania zamerané na overovanie zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov používaných na prípravu konečných pokrmov budú prebiehať aj naďalej. V prípade zistenia alebo podozrenia na porušovanie požiadaviek platnej legislatívy sú okamžite prijaté potrebné opatrenia – t.j. pozastavenie používania mäsa a mäsových výrobkov brazílskeho pôvodu na prípravu pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania – a to až do doby preukázania ich zdravotnej neškodnosti.

Zároveň upozorňujeme na dodržiavanie všeobecných hygienických zásad pri kulinárskom spracovávaní mäsa, vzhľadom na to, že ide o živočíšnu potravinu, ktorá je vo všeobecnosti rizikovejšia z pohľadu vhodného  prostredia pre rast a pomnožovanie mikroorganizmov v porovnaní s ostatnými potravinami, že je potrebné dodržiavať zásady hygieny, zabrániť kríženiu pracovných plôch, použitého náradia pri spracovaní surového mäsa a dodržiavanie správnej teploty pri tepelnom opracovaní mäsa do pokrmu.  

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky