Tlačové správy

Späť ÚVZ SR: 65 rokov ochrany verejného zdravia na Slovensku

Okrúhle výročie hygienikov v SR

Dňa 1. apríla 2017 sme si pripomenuli 65 rokov od prijatia zákona č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, ktorým sa ustanovili okresné a krajské hygienické stanice a orgány hygienickej služby. Tu sa začala oficiálne písať história dnešného Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý v minulosti prešiel niekoľkými transformáciami. V súčasnosti okrem Úradu verejného zdravotníctva SR pôsobí aj 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR – orgánov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré postupujú pri ochrane zdravia ľudí podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aké sú teda hlavné činnosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na ochranu zdravia všetkých našich občanov?

 • nariaďujeme opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri ohrozeniach verejného zdravia (opatrenia alebo odporúčania hlavného hygienika SR v roku 2017 sa týkali napr. výskytu vtáčej chrípky zvierat; nariadenie mimoriadnych kontrol, odporúčaní pre prevádzkovateľov spoločného stravovania v prípade podozrenia na podvod s brazílskym mäsom a mäsovými výrobkami; odporúčanie hlavného hygienika SR v súvislosti s epidémiami osýpok v Rumunsku a Maďarsku, atď.);
 • vyhodnocujeme a sledujeme úroveň zaočkovanosti v SR, koordinujeme imunizačný program a navrhujeme očkovacie schémy, každoročne vydávame praktickú formu očkovacieho kalendára pre laickú i odbornú verejnosť v elektronickej i printovej podobe;
 • vykonávame kontrolu a surveillance prenosných ochorení v Slovenskej republike, sme napojení na Európsky systém rýchleho varovania a odpovede (EWRS), kde spolupracujeme 24h denne – hlásime mimoriadne epidemiologické situácie v SR a úzko spolupracujeme členskými štátmi EÚ ako aj s príslušnými orgánmi EÚ;
 • realizujeme výkon štátneho zdravotného dozoru (ŠZD) a úradnej kontroly potravín (výkon ŠZD usmerňujeme celkovo nad 40 000 zariadeniami spoločného stravovania v SR); fungujeme ako odborné pracovisko pre oznamovaciu a posudzovaniu činnosť výživových doplnkov (ročne posúdime viac ako 2 500 výživových doplnkov);
 • realizujeme výkon štátneho zdravotného dozoru (ŠZD) nad predškolskými a školskými stravovacími zariadeniami, s cieľom udržania zdravotnej bezpečnosti, kvality a nutričnej rovnováhy podávanej stravy;
 • vykonávame aj mimoriadne cielené kontroly v rámci ochrany verejného zdravia (napr. počas letnej turistickej sezóny pravidelné kontroly v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny či kontroly kúpalísk; v zime vianočných trhov);
 • primárna prevencia (vzdelávame a usmerňujeme obyvateľov so zameraním sa na cieľové populačné skupiny ako predchádzať chorobe, skôr ako vznikne s dôrazom na prevenciu chronických neinfekčných ochorení a iných porúch zdravia - a to cielenými informačnými kampaňami ako aj prostredníctvom 36 poradní zdravia, ktoré sú občanom k dispozícii na každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva);
 • vypracovávame návrhy zásadných smerov a priorít štátnej politiky zdravia na úseku verejného zdravotníctva (napr. počas tohto roka: Akčný plán pre potraviny a výživu na roky 2017-2025, novelizácia vyhlášky k podávaniu „tatárskych biftekov“, zmena vo vyhláške v súvislosti s pracovnou zdravotnou službou, pripravujeme Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017-2020);
 • riešime národné a medzinárodné projekty významné pre verejné zdravotníctvo (napr. aktuálne pre oblasť ľudského biomonitoringu, kde spolu s ostatnými krajinami EÚ sa zameriavame na údaje o koncentráciách chemických látok v tele človeka. Projekt nám umožní harmonizovaným prístupom porovnať, ako je slovenská populácia kontaminovaná oproti obyvateľom v iných európskych krajinách). Ďalej sú to významné projekty v oblasti výživy, vodných kvetov a toxínov vo vodách, úrazovosť detí, vnútorného ovzdušia v školách, a podobne;
 • monitorujeme zdravý vývoj detí, v pravidelných intervaloch sledujeme antropometrické údaje o raste a vývoji detí, ktoré sú podkladom pre prevenciu vývoja obezity a nadváhy detí, regulovanie výživových odporúčaní a formulovanie zdravej výživy pre deti;
 • stanovujeme požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky; požiadavky na radiačnú ochranu (Úrad verejného zdravotníctva SR vykonáva nepretržité monitorovanie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou je meranie rádioaktívnych látok v ovzduší);
 • v rámci národných referenčných centier a špecializovaných laboratórií vykonávame kvalitnú laboratórnu diagnostiku s cieľom zamedziť vzniku a šíreniu infekčných ochorení (chrípka, polio, rubeola, osýpky a pod.), vykonávame laboratórnu surveillance alimentárnych a nozokomiálnych nákaz; pracujeme v sieťach národných referenčných laboratórií pre surveillance infekčných ochorení, pre úradnú kontrolu potravín, sme kontaktné miesta pre ECDC;
 • koordinujeme monitoring kvality pitnej vody v 96 veľkých a viac ako 1 000 malých zásobovacích oblastí, a vody na kúpanie v 80 prírodných a 270 umelých a 160 letných kúpaliskách;
 • vykonávame štátny zdravotný dozor v 17 400 zariadeniach starostlivosti o ľudské telo v 6 690 ubytovacích zariadeniach, 372 pohrebných služieb a 7 krematórií;
 • riešime mimoriadne situácie pri strate kontroly nad zdrojmi ionizujúceho žiarenia a pri náleze zdrojov žiarenia neznámeho pôvodu (napr. riešili sme podozrivé  zásielky s obsahom rádioaktívnej látky amerícium);
 • zabezpečujeme nepretržitú laboratórnu diagnostiku podozrivých zásielok na prítomnosť Bacillus anthracis.

Úrad verejného zdravotníctva SR si pripomína 65. výročie s cieľom pokračovať v približovaní verejného zdravotníctva čo najbližšie k občanom – sme partnerom pre zdravie občanov, podporujeme ich zdravé životné návyky a chceme posilniť záujem a zodpovednosť občanov za svoje zdravie. Na druhej strane chránime zdravie občanov z hľadiska zdravotnej bezpečnosti, monitoringu a včasnej informovanosti.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky denne reaguje na aktuálne problémy, zdravotné hrozby či cezhraničné ohrozenia zdravia, ako aj potreby verejnosti a to v rôznych oblastiach verejného zdravia a chráni zdravie občanov už 65 rokov.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky