Tlačové správy

Späť ÚVZ SR: Na vianočných trhoch sme vykonali 560 kontrol, Nitriansky kraj bol bez pochybení

Odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva odhalili počas tohtoročnej mimoriadnej kontroly vianočných trhov po celom Slovensku pochybenia v siedmich krajoch s výnimkou Nitrianskeho. Podotýkajú však, že nezistili závažné hygienické nedostatky a zdôrazňujú, že neustále zlepšujúca sa úroveň hygieny a technického zabezpečenia je výsledkom každoročne sa opakujúcich kontrol.

„Hygienické kontroly majú svoje opodstatnenie. Každý rok podávané pokrmy na vianočných trhoch nielen skontrolujeme, ale každoročne usmerníme a upozorníme prevádzkovateľov na dodržiavanie hygienických požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy, čím chránime zdravie občanov pred možnými alimentárnymi ochoreniami. Organizátori vianočných trhov s nami ochotne spolupracujú, za čo im patrí poďakovanie,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Kontrolou prešli stovky zariadení

Hygienici v čase od 23.11 do 17.12. 2018 vykonali celkovo 560 kontrol v 445 zariadeniach stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov - z toho najviac skontrolovali zariadenia v Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Nedostatky odhalili tento rok celkovo v 33 prevádzkach, čo predstavuje 7,4%.

Najvyššie percento zariadení so zistenými nedostatkami bolo v Trenčianskom kraji (nedostatky v 5 zariadeniach zo skontrolovaných 24, čo je 21%) a v Trnavskom kraji (nedostatky v 11 zariadeniach zo skontrolovaných 60, čo je 18%). Naopak, v Banskobystrickom kraji sa pochybenia zistili len v 1 zariadení zo skontrolovaných 51 zariadení a v Žilinskom kraji sa zistili len v 2 zariadeniach zo skontrolovaných 73 zariadení.

Vyberáme z nedostatkov zistených priamo na mieste:

  • potraviny neznámeho pôvodu, bez nadobúdacích dokladov a bez označenia (napr. syr tehla, klobása, bryndza, bravčová krkovica, kuracie prsia),
  • príprava pokrmov v nevyhovujúcich podmienkach, nevhodná manipulácia s hotovými výrobkami (balenie do nevhodného obalového materiálu – kancelársky papier), nedodržanie chladiaceho reťazca v prípade potravín vyžadujúcich chladiarenské skladovanie,
  • skladovanie potravín, polotovarov priamo na podlahe, pokrmy nechránené pred kontamináciou – neprekryté výdajné pulty a grily,
  • potraviny a suroviny určené na prípravu občerstvenia po dátume spotreby (kapustová a pečienková plnka do lokší, polotovar strúhané zemiaky, marinovaná bravčová krkovica, kuracie prsia),
  • nepreukázanie sa dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti u 6 zamestnancov a zdravotnej spôsobilosti u 5 zamestnancov,
  • v 3 prípadoch nepredložené právoplatné rozhodnutie orgánu verejného zdravotníctva k uvedeniu priestorov zariadení stánkového alebo ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov do prevádzky,
  • nevyhovujúca prevádzková hygiena a zlý technický stav 2 mobilných prívesov na ambulantný predaj pokrmov rýchleho občerstvenia, v 3 kontrolovaných stánkoch nebola zabezpečená možnosť umývania rúk zamestnancov a pracovných pomôcok (nebola zabezpečená tečúca pitná studená a teplá voda),
  • nedodržanie osobnej hygieny 3 zamestnancov manipulujúcich s potravinami a pokrmami, 2 zamestnanci bez vhodného pracovného odevu, chýbajúce základné hygienické prostriedky v stánku.

Čo sa z odobratých vzoriek pokrmov zistilo v laboratóriách

Hygienici počas mimoriadnych kontrol odobrali a mikrobiologicky vyšetrili 78 vzoriek potravín a hotových pokrmov. Z uvedeného počtu nevyhovela len 1 vzorka pokrmu, išlo o grilovanú jaternicu odobranú na vianočných trhoch v Košiciach, ktorá nevyhovela pre prekročenie počtu koliformných baktérií.

Uložené pokuty za vyše 2000 eur

Za zistené nedostatky bolo počas mimoriadnych kontrol vianočných trhov uložených spolu 25 blokových pokút v celkovej sume 2 296 eur. Zároveň bolo začatých 6 správnych konaní vo veci uloženia pokuty. V prípade jedného prívesu na ambulantný predaj trdelníkov bolo uložené opatrenie na mieste - uzatvorenie prevádzky do doby zabezpečenia tečúcej teplej a studenej vody a vytvorenia podmienok na skladovanie chladených potravín.

V kontrolách budú odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR aj naďalej pokračovať počas celého trvania vianočných trhov v jednotlivých mestách Slovenska.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky