Tlačové správy

Späť Uplynulá chrípková sezóna bola bez celoštátnej epidémie

Chrípková sezóna 2020/2021 nebola poznamenaná celoštátnou chrípkovou epidémiou. Na úrovni krajov pretrvávali lokálne epidémie.

V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou 2019/2020 sme zaznamenali pokles chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO), vrátane chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO). Počet lekármi hlásených ARO klesol o takmer 72 %, hlásených prípadov CHPO o takmer 84 %.

Tabuľka1: Akútne respiračné ochorenia - porovnanie sezón

Sezóna Počet prípadov Chorobnosť*
2019/2020 1 204 192 47 351,3
2020/2021 345 029 17 250,3

* počet ochorení na 100-tisíc obyvateľov

Chrípka a chrípke podobné ochorenia tvorili v uplynulej sezóne 5,5 % všetkých ARO. V predchádzajúcej sezóne to bolo 9,6 % všetkých ARO.

Tabuľka 2: Chrípka a podobné ochorenia - porovnanie sezón

Sezóna Počet prípadov Chorobnosť*
2019/2020 116 095 4 565,1
2020/2021 18 973 948,6

* počet ochorení na 100-tisíc obyvateľov

Pozn.: Ochorenie COVID-19 je sledované samostatne, nie je súčasťou uvedených štatistík.

graf chorobnosť na ARO a CHPO

Graf: Chorobnosť na ARO a CHPO, chrípková sezóna 2019/2020 a 2020/2021

Zdroj: EPIS

„Výrazný medziročný pokles počtu akútnych respiračných ochorení, vrátane chrípky a chrípke podobných ochorení, je predovšetkým vedľajším efektom opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 orientovaných na zníženie stretávania sa ľudí. COVID-19 je rovnako ako chrípka a chrípke podobné ochorenia respiračným ochorením šíriacim sa kvapôčkovou infekciou zväčša pri kašľaní, kýchaní, rozprávaní, ale i pri vydychovaní vzduchu,“ vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Významné obmedzenie sociálnych kontaktov, zatvorenie výchovno-vzdelávacích zariadení a prechod na dištančné vzdelávanie, cestovné obmedzenia, vyšší podiel práce z domu, sociálny odstup pri stretnutiach, správne prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk a povrchov, izolácia pozitívnych osôb a karanténa úzkych kontaktov bránili šíreniu nielen vírusov, ale i baktérií v pracovných a školských kolektívoch, vo verejnej hromadnej doprave či na podujatiach.

Zároveň však treba korektne uviesť, že počas chrípkovej sezóny 2020/2021 došlo v porovnaní s prechádzajúcou sezónou k zníženiu počtu vyšetrení na chrípku: laboratórna diagnostika sa počas pandémie COVID-19 upriamila na diagnostiku SARS-CoV-2. Vplyv na štatistiku mohol mať aj fakt, že pacienti nekonzultovali svoj zdravotný stav s lekármi a nenavštevovali ich, preto sa tieto ochorenia do štatistiky nedostali.

Očkovanie proti chrípke v chrípkovej sezóne 2020/2021

„Podiel spotrebovaných očkovacích látok konečným spotrebiteľom stúpol v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou o 34%,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Z celkového počtu vyše 308-tisíc dávok vakcín proti chrípke, ktoré boli dodané do distribučnej siete, sa spotrebovalo až 99,7 %.

V sezóne 2020/2021 tak bolo očkovaním proti chrípke chránených 5,7 % populácie Slovenska.

„Oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne pozorujeme nárast o 1,5 percentuálneho bodu: počet zaočkovaných jednotlivcov proti chrípke sa navýšil o viac než 78.000 ľudí,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Na základe zozbieraných údajov z distribučnej siete a od zdravotných poisťovní môžeme konštatovať, že v sezóne 2020/2021 prvýkrát za posledných deväť chrípkových sezón vzrástla zaočkovanosť medzisezónne o viac ako 1 percentuálny bod.

Tab.: Spotreba dávok očkovacích látok proti chrípke na Slovensku v chrípkovej sezóne 2020/2011

Veková
skupina
Počet spotrebovaných dávok očkovacích látok
v chrípkovej sezóne 2020/2021
Hlásené
zdravotnými poisťovňami
Mimo
zdravotného poistenia
Spolu
abs. %* abs. %* abs. %*
0 - 15 rokov 13 379 1,4 0 - 13 379 1,4
16 – 58 rokov 87 068 2,7 34 566 1,1 121 634 3,8
59 rokov a viac 173 499 12,8 0 - 173 499 12,8
Spolu 273 946 5,0 34 566 1,1 308 512 5,7

 

Monitoring ochorení na SARI

V chrípkovej sezóne 2020/2021 pokračoval monitoring ochorení na SARI (ťažká akútna infekcia dýchacích ciest s horúčkou, kašľom, ktorá si vyžaduje hospitalizáciu).

Každý prípad SARI sa vyšetruje virologicky a epidemiologicky (zistenie prameňa pôvodcu nákazy, prítomnosť rizikových faktorov, prítomnosť chronických ochorení, očkovacia anamnéza).

V chrípkovej sezóne 2020/2021 nebolo hlásené ochorenie ani úmrtie na SARI. Vplyv na túto štatistiku mali nastavené protiepidemické opatrenia proti COVID-19, ktoré utlmili aj aktivitu chrípky a rovnako aj výskyt ťažkej akútnej infekcie dýchacích ciest vyžadujúcej si hospitalizáciu. Štatistiky ovplyvnil i fakt, že laboratórna diagnostika sa počas pandémie COVID-19 upriamila na diagnostiku SARS-CoV-2.