Tlačové správy

Späť ÚVZ SR: Stánky na vianočných trhoch kontrolujeme aj tento rok, ich hygienická úroveň sa zlepšuje

Hygienici už niekoľko dní uskutočňujú celoslovenské mimoriadne kontroly vianočných trhov. Preverujú pôvod ponúkaných surovín, z ktorých sa pokrmy pripravujú a dátum ich spotreby, respektíve minimálnej trvanlivosti. Pozornosť venujú aj hygienickej úrovni ich skladovania, manipulovania s nimi a hygienickú úroveň podávania pripravených pokrmov. Dodržiavanie hygienického štandardu v stánkoch dokážu narýchlo vyhodnotiť aj zákazníci.

Vystavované nebalené pokrmy a potraviny v stánkoch musia byť prikryté aspoň ochrannou fóliou, pri príprave a manipulácii s nimi nesmú osobám, ktoré podávajú hotové pokrmy zákazníkom, chýbať jednorazové rukavice a pokrývka hlavy. Zákazník by mal pred kúpou pokrmu venovať pozornosť aj čistote pracovných dosiek, či kuchynských pomôcok v stánkoch, chladené potraviny nesmú byť uložené voľne, patria do chladiacich zariadení.

Ide o určité „záchytné body“, vďaka ktorým sa cez výdajné okienko možno narýchlo presvedčiť, či pracovníci zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov dodržiavajú základný hygienický štandard. Ten je dôležitý pre zdravotnú bezpečnosť ponúkaného sortimentu, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

Zisťovaných nedostatkov na vianočných trhoch je ale z roka na rok menej. Ak aj nejaké odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) odhalia, zväčša nemajú vážny charakter, v prípade niektorých pochybení dôjde k náprave ešte počas kontroly.

„Na základe porovnania našich medziročných výsledkov kontrol vianočných trhov môžeme konštatovať, že tieto hygienické kontroly majú svoje opodstatnenie. Počas kontrol vianočných trhov podávané pokrmy nielen skontrolujeme, ale každoročne usmerníme a upozorníme prevádzkovateľov na dodržiavanie hygienických požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy, čím chránime zdravie občanov pred možnými alimentárnymi ochoreniami,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Vianočné trhy pod kontrolou aj tento rok

Odborní pracovníci 36 RÚVZ v SR kontrolujú zariadenia stánkového a ambulantného predaja aj tento rok. Počas mimoriadnych kontrol preverujú pôvod surovín, z ktorých sa pokrmy pripravujú, hygienickú úroveň ich skladovania, prípravy a podávania pokrmov a prevádzkovú hygienu zariadení. Pozornosť venujú tiež dátumu spotreby, respektíve dátumu minimálnej trvanlivosti surovín a potravín, teplotám v chladiacich a mraziacich zariadeniach, vhodnosti pracovného odevu zamestnancov stánkov, náhodne odoberajú aj vzorky pripravovaných pokrmov na mikrobiologickú laboratórnu kontrolu.

„Kontroly treba vnímať ako opatrenia za účelom prevencie zdravia obyvateľov, ktorá je pre orgány verejného zdravotníctva prvoradá. Aj tento rok by sme radi požiadali prevádzkovateľov stánkového a ambulantného predaja o súčinnosť a spoluprácu počas výkonu kontrol,“ uviedol Ján Mikas. Výsledky mimoriadnych kontrol budú známe pred vianočnými prázdninami, opatrenia na odstránenie možných nedostatkov však budú musieť prevádzkovatelia plniť ihneď po ich zistení.

Počas vlaňajších mimoriadnych kontrol hygienici skontrolovali 457 zariadení stánkového a ambulantného predaja a uskutočnili celkovo 646 kontrol. Nedostatky zistili v 28 zariadeniach, čo predstavuje 6 %, predminulý rok to bolo 42 zariadení, čo predstavovalo 8 %.

Za zistené pochybenia uložili na mieste spolu 21 blokových pokút v celkovej sume 1 397 eur. Zároveň boli začaté 3 správne konania vo veci uloženia pokuty. Jeden stánok s rýchlym občerstvením bol zatvorený z dôvodu nedodržania podmienok skladovania potravín a zistenia potravín neznámeho pôvodu. V troch stánkoch s rýchlym občerstvením hygienici uzatvorili prevádzku na potrebné obdobie z dôvodu nezabezpečenia zariadenia tečúcou pitnou vodou.

Nefunkčné chladničky a bez ochranných rukavíc

Na mikrobiologické vyšetrenie odobrali hygienici 99 vzoriek hotových pokrmov, nevyhovelo 9 z nich, čo predstavuje 9%. Nadlimitný počet koliformných baktérií potvrdili v 8 vzorkách hotových pokrmov (lokše, pečené klobása, dusená cibuľa, bravčová cigánska), v jednej vzorke langoša bol prekročený povolený počet kvasiniek. Najčastejšie boli počas minulého roka odhalené nedostatky pri skladovaní potravín a surovín - napríklad nefunkčné chladiace zariadenia, alebo nedostatočná chladiaca teplota v nich. V niektorých prípadoch nedodržali predávajúci zásady manipulácie s polotovarmi, potravinami a hotovými pokrmami – nezabezpečili ochranu pripravovaných pokrmov  pred kontamináciou, prípadne nepoužívali ochranné rukavice. V menšej miere sa vyskytli nedostatky v prevádzkovej hygiene, v označovaní hotových pokrmov, napríklad neoznačenie alergénov v nich, alebo podávanie pokrmov po dátume spotreby.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky