Tlačové správy

Späť Svetový deň zdravia - 7.4.2016

Téma: diabetes mellitus

Svetový deň zdravia bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) na 7. apríla. Témou pre rok 2016 je diabetes mellitus - cukrovka. Ide o čoraz viac rozšírené metabolické ochorenie, ktoré sa prejavuje vysokou hladinou glukózy v krvi (nad 11 mmol/l).

2 typy cukrovky

Diabetes mellitus sa delí na dva hlavné typy. Prvý typ je takzvaný závislý na inzulíne, ktorý vzniká častejšie v mladom veku človeka, môže sa končiť ťažkými akútnymi komplikáciami. Tomuto typu cukrovky sa predchádzať nedá. Druhý typ, takzvaný nezávislý na inzulíne, vzniká najviac medzi vekovo staršími, často obéznymi pacientmi, ktorí majú na vznik choroby dedičné predpoklady. 90 % všetkých prípadov diabetu vo svete predstavuje podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) cukrovku typu 2. Zvýšil sa aj počet detí s cukrovkou tohto typu, ktorá bola v minulosti u maloletých len zriedkavá. Cukrovke typu 2 sa ale dá predchádzať. „Správne usmernené stravovanie a životospráva môžu pozitívne ovplyvniť viaceré rizikové parametre," potvrdzuje odborníčka na zdravú výživu MUDr. Alžbeta Béderová, CSc. z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave.

Zdravotné komplikácie

Slepota, reumatická noha, poškodenie obličiek, srdcovocievne komplikácie, nehojace sa vredy a otlaky, mozgová mŕtvica a v neposlednom rade aj riziko úmrtia. Cukrovka poškodzuje hlavne nervy a cievy.

Cukrovkárov pribúda

Celosvetovo sa počet chorých na cukrovku zvyšuje. V dôsledku akútnych a chronických komplikácií sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti. V Slovenskej republike podľa štatistických údajov z Národného centra zdravotníckych informácií SR je výskyt v roku 2013- 340 445 diabetikov, čo je okolo 7% z celej populácie. Naďalej pretrváva vysoká miera novo diagnostikovaných prípadov okolo 22 000 (v roku 2013- 22 557) nových diabetikov. V 90% prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším vonkajším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita.

Sledovanie príznakov

Diabetológovia tvrdia, že stále väčšie množstvo novo diagnostikovaných cukrovkárov nemá žiadne príznaky ani vo fáze, keď odbery krvi ukazujú alarmujúce hodnoty glykémie. A to práve pri cukrovke druhého typu, ktorú si človek najčastejšie spôsobí sám zlými stravovacími návykmi a nezdravým životným štýlom. Dlho neliečená choroba však môže znamenať pre telo katastrofu. Preto netreba zabúdať na preventívne kontroly a dať si pozor na tieto príznaky ochorenia:

  • smäd, nadmerný príjem tekutín, potravy,
  • únava, ospalosť,
  • zvýšené množstvo moču, nočné močenie,
  • chudnutie,
  • zvýšená náchylnosť na infekcie (mykotické, kožné...),
  • svrbenie,
  • poruchy videnia,
  • bolesti hlavy a brucha.

Ako jej predchádzať

Samozrejmosťou je obmedziť konzumáciu sladených potravín a nápojov. Obezita je jedným z najrizikovejších faktorov spôsobujúcich cukrovku, preto si váhu treba pravidelne kontrolovať. Vedúci odboru podpory zdravia ÚVZ doc. Mgr. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH radí pri prevencii cukrovky najmä veľa pohybu: „Odporúčaná je denná pohybová aktivita v trvaní aspoň 30 minút, najlepšie je stanoviť si určitý čas a fyzickú aktivitu postupne zvyšovať."

Poradne zdravia pri ÚVZ SR

Vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života, poskytujú všetky poradenské centrá ochrany a podpory zdravia na 36 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR počas celého roka. Ich zoznam je uvedený na webovej stránke www.uvzsr.sk. Odborníci zabezpečujú bezplatné poradenstvo a vyšetrenia všetkým, ktorým záleží na svojom zdraví a chcú si ho chrániť.