Tlačové správy

Späť Svetový deň hygieny rúk: Dezinfekcia je najúčinnejšia prevencia infekcií

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk, ktorý pripadá na  5. mája, upozorňuje  Úrad verejného zdravotníctva SR na význam dodržiavania hygieny rúk.

V januári 2019 prijala Vláda SR Národný plán  kontroly infekčných ochorení (NPKIO), ktorého  garantom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Jedným z jeho hlavných cieľov je realizácia Národného programu hygieny rúk – Národná kampaň čisté ruky. Významnou súčasťou  je prevencia nozokomiálnych nákaz.

Opatrenia v rámci celonárodného programu hygieny rúk majú zabezpečiť účinnejšiu prevenciu odvrátiteľných nozokomiálnych nákaz. Každé lôžkové zariadenie musí zabezpečiť vykonávanie účinnej dezinfekcie rúk zdravotníckych pracovníkov, manažmenty nemocníc majú venovať tejto problematike náležitú pozornosť a prijať štandardizovaný program hygieny rúk. K základným povinnostiam patria povinné školenia o hygiene rúk a pravidelné kontroly vedomostí zdravotníckych pracovníkov o nej. Kvartálne sa bude sledovať compliance hygieny rúk a spotreba alkoholovej dezinfekcie v litroch/počet lôžkodní. Program budú vykonávať pracovníci zodpovední za výkon prevencie a kontroly infekcií priamo v zdravotníckom zariadení, koordinovať ho budú jednotlivé regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Pravidelné školenia zdravotníkov

Svetová zdravotnícka organizácia vydala v roku 2009 smernicu na hygienu rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Do našej legislatívy bola prijatá v podobe prílohy 1a) vyhlášky č. 553/2007 Z. z.  v roku 2015. „Vznikla legislatívna povinnosť zdravotníckych pracovníkov vykonávať hygienu rúk účinnými a šetrnými  dezinfekčnými prostriedkami, v presne určených situáciách. Epidemiológovia zároveň v nemocniciach v tejto oblasti vykonávajú pravidelne množstvo edukačných a nácvikových aktivít,“ zdôrazňuje docentka Mária Štefkovičová, PhD., MPH, vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne s tým, že aj v súčasnosti prebiehajú preškoľovania zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach a epidemiológovia plánujú tieto aktivity vykonať vo všetkých nemocniciach na Slovensku.

Správna technika dezinfekcie rúk pri lôžku pacienta je považovaná za najdôležitejšie preventívne opatrenie v prevencii šírenia nozokomiálnych nákaz a rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Zároveň sa ním znižuje aj výskyt chorôb z povolania zdravotníckych pracovníkov. Je totiž dokázané, že veľká časť nozokomiálnych nákaz vzniká prenesením rukami zdravotníckych pracovníkov.

Cieľom v oblasti prevencie nozokomiálnych nákaz v najbližšom období je posunúť dezinfekciu rúk zdravotníckych pracovníkov do miesta poskytovania zdravotnej starostlivosti, teda k lôžkam pacientov.

„To umožní, aby si sestra alebo lekár mohli vždy pri prechode od jedného pacienta k druhému vydezinfikovať ruky bez toho, aby merali dlhú cestu do vyšetrovne alebo na chodbu,“ hovorí odborníčka. „Povedomie  slovenskej verejnosti o hygiene rúk určite rastie, ale tejto problematike musíme venovať trvalú pozornosť,“ dodáva. „Prevencia nozokomiálnych nákaz má dve roviny – dodržiavanie hygieny rúk samotnými zdravotníckymi pracovníkmi a zároveň pacientmi a návštevníkmi nemocníc. Dezinfekcia rúk je veľmi efektívna, rozšírením alkoholových dezinfekčných prostriedkov sa zlepšila možnosť dekontaminácie rúk aj v terénnych podmienkach, kde nie je možnosť umyť si ruky vodou,“ konštatuje docentka Mária Štefkovičová.

Vzniklo Národné referenčné centrum pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz

Problematika nozokomiálnych nákaz je dôležitá aj v súvislosti s nárastom rezistencie na antibiotiká. Preto sa touto problematikou zaoberá okrem WHO aj ECDC – Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Viaceré krajiny už zriadili pracoviská pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz, v susednom Česku funguje od roku 2012. Na Slovensku vzniklo tento rok pri RÚVZ v Trenčíne Národné referenčné centrum pre prevenciu nozokomiálnych nákaz.  

„Bude pracoviskom na celoslovenskej úrovni, nápomocné odborníkom z oblasti nemocničnej epidemiológie a hygieny. RÚVZ v Trenčíne bol vybraný ako jeho sídlo, pretože máme odborníkov, ktorí sa prevencii nozokomiálnych nákaz venujú dlhodobo. Náplňou ich práce bude  epidemiologický dohľad nad výskytom a šírením epidemiologicky významných nemocničných patogénov a nimi spôsobených infekcií, spolu s metodickou pomocou pri prevencii nemocničných nákaz,“ vysvetľuje docentka Mária Štefkovičová. 

NRC pre kontrolu a prevenciu nozokomiálnych nákaz bude:

  • pripravovať metodické postupy pre nemocnice, podľa ktorých budú postupovať v prípade zavlečenia niektorej zo závažných  multirezistentných  baktérií do nemocnice,
  • konzultačným pracoviskom pre klinických zdravotníckych pracovníkov a epidemiológov na prijímanie protiepidemických opatrení v prípade epidemického výskytu, ako sú napríklad formy izolácie chorých, metódy  dezinfekcie a sterilizácie,
  • skúmať prežívania a šírenia multirezistentných mikroorganizmov v nemocničnom prostredí a výskyt rizikových faktorov, ktoré tomu napomáhajú, 
  • pripravovať  legislatívne zmeny  s cieľom obmedziť  šírenie  vyvolávateľov nemocničných nákaz, 
  • vzdelávať zdravotníckych pracovníkov a prenášať najnovšie poznatky zistené na podklade evidence base  medicine do praxe,
  • organizovať a metodicky pripravovať sledovanie množstva, druhu nozokomiálnych nákaz, druhov baktérií, ktoré ich vyvolávajú a vytvárať postupy na ich elimináciu na lokálnej a celoslovenskej úrovni.