Tlačové správy

Späť Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k Výzve pre ÚVZ SR k okamžitému ukončeniu

Výzva adresovaná Úradu verejného zdravotníctva SR k okamžitému ukončeniu porušovania základných ľudských práv, ktorého sa mali podľa autora výzvy dopustiť úrady verejného zdravotníctva tým, že vo veci priestupkového konania týkajúceho sa povinného očkovania neprerušili konanie, je zmätočná, nepresná, právne vágna a vychádza z nesprávneho pochopenia právnych predpisov.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ani regionálne úrady verejného zdravotníctva nie sú povinné priestupkové konania prerušiť a to z nasledovných dôvodov:

Podľa § 3 ods. 1 prvá veta správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi.

Podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky Ústavný súd rozhoduje o súlade zákonov s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Podľa Čl. 125 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky ale aj § 38 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov môže Ústavný súd pozastaviť účinnosť napadnutých právnych predpisov, ich častí, prípadne niektorých ich ustanovení, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva alebo slobody,  ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok. Takéto rozhodnutie o „dočasnom“ pozastavení  je všeobecne záväzné odo dňa jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Z toho dôvodu, že

  1. Konanie na Ústavnom súde sa riadi ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky a nie ustanoveniami správneho poriadku a preto sa naň nevzťahuje ani ustanovenie § 29 správneho poriadku.
  2. Ústavný súd Slovenskej republiky do dnešného dňa uznesením nepozastavil účinnosť zákona č. 355/2007 Z. z. a ani vyhlášky č. 585/2008 Z. z.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ani regionálne úrady verejného zdravotníctva nie sú povinné priestupkové konania prerušiť.

Skutočnosť, že všeobecný súd požiadal Ústavný súd SR o preskúmanie súladu právneho predpisu s Ústavou SR neznamená, že predmetný predpis je podaním návrhu apriori protiústavný.