Tlačové správy

Späť Správa z opakovanej mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách“ v Slovenskej republike

V nadväznosti na uskutočnenú mimoriadnu cielenú kontrolu zameranú na dodržiavanie hygienických požiadaviek na výrobu, manipuláciu, skladovanie, podávanie a kvalitu pokrmov v „ázijských reštauráciách" v Slovenskej republike, ktorá sa uskutočnila v termíne od 3. 9. do 14. 9. 2012, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako orgán, ktorý podľa § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení a zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, požiadal regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ") v Slovenskej republike o vykonanie opakovanej mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek na výrobu, manipuláciu, skladovanie, podávanie a kvalitu pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, vrátane kontroly epidemiologicky rizikových činností osôb pri výrobe a manipulácii s pokrmami podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení v „ázijských reštauráciách" v Slovenskej republike.

Uvedená opakovaná kontrola bola zameraná na:

 1. Kontrola ázijských reštaurácií, v ktorých boli zistené nedostatky
  • kontrola odstránenia nedostatkov zistených pri mimoriadnej cielenej kontrole v konkrétnych prevádzkach,
 2. Kontrola ázijských reštaurácií, v ktorých neboli zistené nedostatky
  • opätovná kontrola za účelom potvrdenia dodržiavania hygienických požiadaviek na výrobu, manipuláciu, skladovanie, podávanie a kvalitu pokrmov v súlade s platnou legislatívou.

Miesto výkonu štátneho zdravotného dozoru podľa kompetencií orgánov verejného zdravotníctva: všetky zariadenia spoločného stravovania typu „ázijských reštaurácií" (čínske, indické, kórejské, orientálne a pod.) v Slovenskej republike.

Termín konania kontroly: 19. 11. – 28. 11. 2012.

Zhrnutie

V rámci opakovanej mimoriadnej cielenej kontroly sa v termíne od 19. do 28. 11. vykonalo spolu 202 kontrol v 179 „ázijských reštauráciách" (čínske, indické, kórejské, orientálne a pod.) v Slovenskej republike. Najviac prevádzok bolo skontrolovaných v územnom obvode RÚVZ Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave (33 prevádzok), RÚVZ so sídlom v Košiciach (16 prevádzok), RÚVZ so sídlom v Trnave (13 prevádzok), RÚVZ so sídlom v Nitre (13 prevádzok) a v územnom obvode RÚVZ so sídlom v Žiline (12 prevádzok). Spolu bolo najviac prevádzok ázijských reštaurácií skontrolovaných v Bratislavskom kraji (33 prevádzok), v Nitrianskom kraji (29 prevádzok), v Trnavskom kraji (28 prevádzok) a v Žilinskom kraji (25 prevádzok). Najmenej v Trenčianskom kraji (12 prevádzok) a v Prešovskom kraji (14 prevádzok).

V územnej pôsobnosti piatich RÚVZ (so sídlom v Bardejove, v Dolnom Kubíne, v Humennom, vo Svidníku, v Trebišove a vo Veľkom Krtíši) sa nenachádzajú prevádzky typu „ázijská reštaurácia".
Nedostatky sa zistili v 72 prevádzkach ázijských reštaurácií (čo predstavuje 40 % prevádzok). Pri opakovanej mimoriadnej cielenej kontrole sme zaznamenali zlepšenie hygienického štandardu v prekontrolovaných prevádzkach. Vo väčšine prevádzok ázijských reštaurácií boli nedostatky zistené pri predchádzajúcej mimoriadnej cielenej kontrole odstránené. (Pri prvej mimoriadnej cielenej kontrole, ktorá sa uskutočnila v septembri 2012 sa nedostatky zistili v 134 prevádzkach zo 176 skontrolovaných prevádzok ázijských reštaurácií, čo predstavovalo až 76 % prevádzok).

Graf č. 1

Počet skontrolovaných prevádzok a počet prevádzok s nedostatkami

Najvýraznejšie zlepšenie bolo zaznamenané v Bratislavskom kraji, kde z 33 ázijských reštaurácií boli nedostatky zistené len v 4 prevádzkach (pri prvej kontrole až v 31 prevádzkach). V územnom obvode RÚVZ so sídlom v Košiciach nastalo v porovnaní s predchádzajúcou mimoriadnou kontrolou tiež podstatné zlepšenie prevádzkovej hygieny, ako aj v manipulácii s potravinami, v uchovávaní a podávaní pokrmov. Nedostatky neboli zistené v žiadnej zo 16 prekontrolovaných prevádzok (pri prvej kontrole sa nedostatky zistili v 7 prevádzkach). Nedostatky neboli dokonca zistené v žiadnej z 21 prekontrolovaných ázijských reštaurácií v Košickom kraji.

Graf č. 2

Porovnanie počtu prevádzok s nedostatkami pri oboch mimoriadnych kontrolách

Ázijské reštaurácie, v ktorých sa pri opakovanej mimoriadnej cielenej kontrole nezistili žiadne nedostatky sa nachádzali tiež v územnom obvode RÚVZ so sídlom v Prievidzi (4 prevádzky), RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, v Spišskej Novej Vsi a v Rožňave (v každom 2 prevádzky), RÚVZ so sídlom v Michalovciach a v Starej Ľubovni (po 1 prevádzke).

Graf č. 3

Počet skontrolovaných prevádzok a počet prevádzok s nedostatkami podľa krajov

Graf č. 4

porovnanie počtu prevádzok s nedostatkami pri oboch mimoriadnych kontrolách podľa krajov

Najviac prevádzok ázijských reštaurácií so zistenými nedostatkami bolo v Trnavskom kraji (19 prevádzok, čo predstavuje 70 %), v Nitrianskom kraji (14 prevádzok, čo predstavuje 67 %) a v Žilinskom kraji (11 prevádzok, čo predstavuje 85 %). Pre porovnanie najviac prevádzok ázijských reštaurácií so zistenými nedostatkami pri prvej mimoriadnej kontrole bolo v Bratislavskom kraji (31 prevádzok, čo predstavovalo až 94 %), v Trnavskom kraji (27 prevádzok, čo predstavovalo 90 %), v Nitrianskom kraji (21 prevádzok, čo predstavovalo 78 %).

Najmenej prevádzok ázijských reštaurácií so zistenými nedostatkami bolo v Košickom kraji (0 prevádzok) a v Bratislavskom kraji (4 prevádzky, čo predstavuje 13 %). Pre porovnanie najmenej prevádzok ázijských reštaurácií so zistenými nedostatkami bolo v Košickom kraji (8 prevádzok, čo predstavovalo 38 %) a v Žilinskom kraji (13 prevádzok, čo predstavovalo 54 %).

Opakovane zisťované nedostatky, ktoré neboli odstránené ani pri opakovanej mimoriadnej kontrole:

 • nedodržiavanie teplotného, chladiaceho a mraziaceho reťazca (nevykonávanie monitoringu teplôt a nevedenie evidencie),
 • skladovanie nezlučiteľných druhov potravín (napr. čerstvé mäso a ryby, syr a surové mäso, surové mäso s tepelne upraveným mäsom),
 • zmrazovanie surovín a polotovarov dodaných do zariadenia v chladenom stave, zmrazovanie hotových pokrmov pripravených v zariadeniach (napr. tepelne opracované bravčové mäso, obaľovaný syr, mäso, huby, zeleninové závitky, naložené mäso, hotový pokrm - steak),
 • uchovávanie chladených surovín, ako aj hotových pokrmov pri teplote miestnosti,
 • rozmrazovanie mrazeného mäsa pri teplote miestnosti,
 • používané surovín a potravín bez označenia v štátnom jazyku,
 • nevedená evidencia o kontrole pri preberaní tovaru, chýbajúce zoznamy o dodávateľoch surovín, nepredloženie dodacích listov surovín a potravín,
 • potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti resp. po dátume spotreby (napr. mäso, párky, toastový chlieb, hotové pokrmy, naložené mäso),
 • časť zamestnancov bez dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti,
 • nedodržanie správnej výrobnej praxe – príprava polotovarov do zásoby, s čím tiež súvisí nedodržanie doby spotreby,
 • nerešpektovanie oddelených pracovných úsekov, čím dochádza ku kríženiu čistých a nečistých plôch,
 • nevyhovujúca čistota prevádzky a technologického zariadenia (napr. znečistené chladiace a mraziace zariadenia, veľká námraza v chladiacich zariadeniach, znečistenie stien a poškodenie
 • povrchov podláh v kuchyni a v sklade potravín, znečistenie povrchov obkladov stien a stropu, pracovných a odkladacích plôch, odpadových nádob).

Nové nedostatky zistené pri opakovanej mimoriadnej kontrole:

 • spoločné skladovanie potravín určených pre konzumentov s potravinami personálu vo veľkokapacitnej mrazničke,
 • príprava sushi bez vytvorenia pracovných úsekov a bez dokumentácie HACCP,
 • nezabezpečená tečúca teplá voda vo výrobnej časti,
 • v 1 prevádzke v sklade potravín bol zistený výskyt myšacieho trusu a lezúceho hmyzu,
 • v 1 prevádzke nebola zabezpečená možnosť umytia rúk pri manipulácii s pokrmami, nakoľko umývadlo bolo odmontované.

Pri kontrolách bolo spolu odobraných 530 sterov z prostredia, pracovných plôch, pracovných odevov a rúk zamestnancov, z ktorých bolo 107 sterov nevyhovujúcich z dôvodu zistenia: koliformné baktérie, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas species, Escherichia coli, Enterobacter sp., Enterococcus sp., Citrobacter sp., Citrobacter freundii, Enterococcus faecalis, kvasinky, plesne, Klebsiela oxytoca. Zároveň bolo odobraných 302 vzoriek pokrmov, z ktorých mikrobiologickým kritériám nevyhovelo len 6 vzoriek pokrmov: 5 vzoriek pokrmov pre prekročenie počtu koliformných baktérií a 1 vzorka šalátu z čerstvej kapusty pre prekročenie počtu Staphylococcus aureus bez produkcie stafylokokového enterotoxínu.

Pri kontrolách bolo uložených spolu 64 blokových pokút s celkovou sumou 3 775,- € (najviac a v najvyššej sume v Trnavskom kraji (21 blokových pokút v sume 1 241 eur) a v v Nitrianskom kraji (15 blokových pokút v sume 751 eur). Pre porovnanie pri prvej mimoriadnej kontrole bolo najviac blokových pokút a v najvyššej sume uložených v Bratislavskom kraji (16 blokových pokút v sume 2 480 eur), v Nitrianskom kraji (25 blokových pokút v sume 1 921 eur) a v Trnavskom kraji (25 blokových pokút v sume 1 555 eur).

Začatých bolo 17 správnych konaní vo veci uloženia pokuty, predpokladaná suma je 7 075,- €. Správne konania boli začaté v prípade zistených závažných nedostatkov v kontrolovaných prevádzkach. Najviac správnych konaní vo veci uloženia pokuty bolo začatých v Žilinskom kraji (6 v sume 3 550 eur). Pre porovnanie pri prvej mimoriadnej kontrole bolo najviac správnych konaní vo veci uloženia pokuty začatých v Košickom kraji (7 v sume 3 100 eur) a v Žilinskom kraji (6 v sume 4 050 eur).

V troch prípadoch bolo nariadené uzatvorenie prevádzky podľa § 55 ods. 2 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z., a to z dôvodu zistených závažných nedostatkov v uvedených prevádzkach.

Na záver možno konštatovať že v porovnaní s výsledkami mimoriadnej kontroly ázijských reštaurácií uskutočnenej v septembri, nastalo zlepšenie celkovej prevádzkovej hygieny prevažnej väčšiny kontrolovaných zariadení, ako aj dodržiavania požiadaviek na výrobu, manipuláciu a skladovanie pokrmov podľa zákona 355/2007 Z. z., a ustanovení zákona č. 152/1995 Z. z., a to najmä v prevádzkach, kde okrem „ázijského" personálu pracuje aj slovenský personál. Nedostatky sa zistili v menšom počte kontrolovaných ázijských reštaurácií a zistené nedostatky boli menej závažného charakteru.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, hlavný hygienik Slovenskej republiky