Tlačové správy

Späť Spoločné vyhlásenie ÚVZ SR a ŠVPS SR týkajúce sa riešenia dôsledkov environmentálnej záťaže v lokalite Chemko Strážske a. s.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) podrobne sledujú vývoj situácie na Zemplíne v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v lokalite Chemko Strážške a. s., ktorá súvisí s dlhoročnou environmentálnou záťažou.

K vzniknutým okolnostiam pristupujú zodpovedne a v rámci svojich kompetencií vykonávajú všetky potrebné kroky vo vzťahu k ochrane zdravia občanov, aby sa predchádzalo vplyvu PCB látok na ľudský organizmus.

Zástupcovia hlavného hygienika SR, Ústredný riaditeľ ŠVPS SR, odborní pracovníci Odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR a experti zo Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) sa v stredu 12. 02. 2020 na spoločnom pracovnom stretnutí dohodli na postupe vo veci laboratórneho preverovania zdravotnej bezpečnosti živočíšnych produktov z domácich chovov v tých geografických oblastiach, kde sa predpokladá zvýšená kontaminácia PCB látkami.

Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a regionálne veterinárne a potravinové správy spolu so Slovenskou zdravotníckou univerzitou budú vzájomne súčinné pri príprave Akčného programu na odber vzoriek živočíšnych potravín z domácich chovov a budú sa spoločne podieľať na laboratórnom vyšetrovaní týchto vzoriek. Na základe  výsledkov laboratórnych vyšetrení budú obyvatelia príslušných oblastí informovaní, či živočíšne produkty z drobnochovov sú vhodné na spotrebu.

Predstavitelia ÚVZ SR, ŠVPS SR, príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva, regionálnych veterinárnych a potravinových správ a SZU plánujú v dohľadnej dobe zorganizovať stretnutie so starostami dotknutých obcí za účelom vzájomnej komunikácie a diskusie k všetkým vzniknutým otázkam k uvedenej téme ako aj k pripravovaným krokom súvisiacim s odberom vzoriek z domácich chovov.

Bratislava, 12. 02. 2020