Tlačové správy

Späť PÝTATE SA, MY ODPOVEDÁME: Prečo je potrebné dávať si pravidelne kontrolovať domácu studňu?

Ak ste majiteľom studne a vodu z nej používate aj na domáce účely (domácnosť, záhrada, pitný účel), je potrebné ju pravidelne kontrolovať, aby ste zamedzili prípadným zdravotným problémom. Aj keď sa na prvý pohľad voda v studni javí byť číra a neškodná, stále existuje riziko, že obsahuje nebezpečné látky či mikroorganizmy, ktoré môžu poškodiť zdravie.

Ako často kontrolovať kvalitu vody

Kvalitu vody vo vlastných studniach je potrebné si dať skontrolovať v laboratóriu jeden až dvakrát ročne v rôznom ročnom období. V prípade, že sa za posledné tri roky kvalita vody v studni nezmenila, je možné tento interval predĺžiť.

Ak by však majiteľ studne zaznamenal zmeny senzorických vlastností vody (chuť, farba, zápach), je potrebné vykonať rozbor vody okamžite a vodu prestať používať do doby potvrdenia jej vyhovujúcej kvality laboratórnou analýzou.

Mimoriadne rozbory je vhodné vykonávať aj po záplavách, zemetraseniach, opravách a čistení studní.

Odber a analýza vzorky

Analýza vody sa vykonáva výlučne v akreditovaných laboratóriách (ako napríklad aj na ÚVZ SR a na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva), ktoré poskytujú presné výsledky a vedia rýchlo a jasne ukázať aká je kvalita vody v studni.

Odber vzorky vody môže vykonať majiteľ studne aj sám, pričom je potrebné dodržať určité pravidlá, ktoré mu objasní zamestnanec laboratória. Pred odberom by mal majiteľ studne zároveň oboznámiť laboratórium s možnými zdrojmi znečistenia a činnosťami, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu vody.

Možné zdravotné riziká

Najčastejšie prekračovanými limitmi chemických ukazovateľov kvality pitnej vody z vlastných / domových studní sú limity pre dusičnany a dusitany - ide o látky, ktoré predstavujú zdravotné riziko najmä pre malé deti, ale ich dlhodobý príjem môže predstavovať riziko aj pre dospelú populáciu.

Zdravie môžu ohrozovať aj patogénne mikroorganizmy, ktoré spôsobujú črevné a hnačkové ochorenia. Ak sa vo vode zo studne potvrdí prítomnosť patogénnych mikroorganizmov, kontaminovanú vodu je potrebné prestať piť a zároveň obmedziť jej použitie aj na iné domáce účely. Nákaza sa totiž môže prenášať prostredníctvom vodou kontaminovaných potravín, rúk, kuchynských nástrojov a pod.

Prevarením vody sa mikroorganizmy síce môžu zničiť, ale vzhľadom k zdravotným rizikám je aj tak najvhodnejšie prečistenie a dezinfekcia studne a domových rozvodov. Následná pravidelná kontrola a údržba studne, resp. rozvodov je však nevyhnutná. Dôležité je tiež odstrániť možné zdroje kontaminácie z okolia studne.

Je potrebné upozorniť, že prevarením vody nie je možné odstrániť chemické látky, ako sú dusičnany a dusitany.

V prípade studní, ktoré majú nestabilnú a v zdravotne významných ukazovateľoch nevyhovujúcu kvalitu vody je potrebné zvážiť ich používanie ako zdroja pitnej vody v domácnosti.

Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR