Tlačové správy

Späť Ovocie a zelenina na školách - význam ich konzumácie u detí a mládeže v zariadeniach pre deti a mládež

V súčasnosti otázka dostatočnej konzumácie ovocia a zeleniny u detí a mládeže rezonuje nielen v odbornej, ale i laickej verejnosti. Ovocie a zelenina ako prirodzené zdroje vitamínov a minerálnych látok majú veľký význam ako zložka správnej výživy každého jednotlivca. Strava detí by mala byť pestrá, aby pokrývala vysoké nároky vyvíjajúceho sa organizmu a nemali by v nej chýbať čerstvé ovocie a zelenina. Ovocie a zelenina sú neoddeliteľnou súčasťou zdravého jedálneho lístka dospelých i detí.

Vo výžive majú nezastupiteľné miesto vďaka vysokému obsahu vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a ďalších dôležitých látok, priaznivo ovplyvňujúcich fyziologické procesy organizmu. Ovocie a zeleninu sa odporúča konzumovať v piatich  porciách denne, najmä v čerstvom stave. Výživová hodnota zeleniny sa však  neznižuje ani dusením, varením, či restovaním. Pred každodennou konzumáciou nesmieme zabúdať na dôkladné umývanie ovocia a zeleniny. Ovocie i zelenina obsahuje päť najdôležitejších látok pre ľudský organizmus, ktoré pozitívne vplývajú na telesnú a duševnú kondíciu, posilňujú imunitný systém a sú výborným zdrojom prírodnej energie.

  1. Vitamíny – podporujú optimálny priebeh metabolických procesov v organizme.
  2. Vláknina – podporuje funkciu žalúdka a čriev, znižuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení.
  3. Mastné kyseliny – sú významnými zložkami bunkových membrán a prekurzormi viacerých látok v organizme. Nachádzajú sa v šupkách dužinatých plodov.
  4. Fruktóza a iné jednoduché cukry – dodávajú tzv. rýchlu energiu pre organizmus.
  5. Minerálne látky - najmä draslík - priaznivo ovplyvňujú biochemické procesy.

Projekt: „Školské ovocie – Ovocie a zelenina do škôl“

Od roku 2009 až do súčasnosti sú slovenské základné a materské školy zapojené do projektu „Školské ovocie – Ovocie a zelenina do škôl“. S cieľom podporiť konzumáciu ovocia a zeleniny u detí v predškolskom a školskom veku, sa od 1. septembra 2009 začal realizovať na Slovensku program „Školské ovocie - Ovocie a zelenina do škôl“. Dotovaný predaj v materských a základných školách, vrátane špeciálnych, vyplýva z  Nariadenia vlády SR č. 341/2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách z 19. augusta 2009. Do programu sú zapojené materské, základné školy pre žiakov od 6 do 15 rokov a špeciálne druhy škôl pre žiakov od 3 do 15 rokov. Dotované ovocie a zeleninu nie je možné použiť na prípravu jedál a sú určené len na konzumáciu žiakmi v rámci projektu.

Tento projekt je financovaný z Európskej únie. Finančná podpora Európskej únie v projekte „Školské ovocie – Ovocie a zelenina do škôl“ pre Slovenskú republiku bola pôvodne určená pre zhruba 300-tisíc detí vo veku od troch do 15 rokov. Preto na projekt „Školské ovocie – Ovocie a zelenina do škôl“ s cieľom zlepšiť stravovacie návyky detí a znížiť výskyt obezity, vyčlenila Európska únia pre 27 členských štátov 90 miliónov eur. Takmer tri štvrtiny ceny dodávaného ovocia a zeleniny do slovenských škôl hradí Európska únia. Rodičia prihlásených detí uhradia zvyšných 27 percent. 

Najčastejšie otázky zo strany rodičov

Je možná donáška ovocia a zeleniny rodičmi do materských a základných škôl?

V zmysle § 24 ods. 5 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia pre deti a mládež sú povinné zabezpečiť pri podávaní stravy, aby strava bola pripravovaná zo zdravotne neškodných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou.

Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ zariadenia školského stravovania je zodpovedný za kvalitu pripravovanej a podávanej stravy a v konečnom dôsledku za ochranu zdravia stravovaných detí. Túto povinnosť môže plniť iba v prípade, že podávanú stravu pripravuje výhradne zo surovín dodaných do stravovacieho zariadenia, čiže zo surovín, ktoré majú predpísanú dokumentáciu potrebnú na ich prebratie.

Vzhľadom na to, že je potrebné dodržiavať platnú legislatívu v plnom rozsahu, nie je možná ani donáška vákuovo baleného ovocia a zeleniny a ani donáška žiadnych potravín (torty, sladkosti a iné potraviny) inými subjektmi, ako oficiálne schválenými dodávateľmi potravín do daného stravovacieho zariadenia.

Vzťahuje sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, aj k ochutnávkam ovocia a zeleniny, ktoré deti absolvujú počas aktivít s učiteľkou v materskej škole?

Ochutnávky ovocia a zeleniny mimo realizácie projektu „Školské ovocie – Ovocie a zelenina do škôl“ v zariadeniach pre deti a mládež nie sú povolené. Ochutnávky ovocia a zeleniny v rámci daného projektu je možné zabezpečiť za predpokladu dodržania všetkých podmienok, t. j. najmä podmienky výhradných dodávateľov potravín do daného zariadenia tak, aby bola možná vysledovateľnosť každej jednotlivej potraviny v záujme zníženia epidemiologického rizika. 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky