Tlačové správy

Späť Odvolanie opatrenia

Odvolanie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 09.10.2012, č. OLP/7356/2012, nakoľko dôvod ochrany zdravia obyvateľstva SR pred účinkami metylalkoholu a intoxikácie so smrteľnými následkami pominul.

číslo: OLP/151/2013
Bratislava 09.01.2013

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov s účinnosťou od 15.01.2013 odvoláva opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 09.10.2012,  č. OLP/7356/2012, nakoľko dôvod ochrany zdravia obyvateľstva SR pred účinkami metylakoholu a intoxikácie so smrteľnými následkami pominul.

Odvolanie opatrenia bude zverejnené na úradnej tabuli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava a zároveň bude zverejnené prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky