Tlačové správy

Späť Od apríla do decembra 2020 sme udelili vyše 8800 individuálnych výnimiek pre občanov (2. stanovisko ÚVZ SR k individuálnym výnimkám vo „vyhláške k hraniciam“)

 1. Individuálne výnimky sú možné od apríla 2020 na základe záverov Ústredného krízového štábu SR, pretože žiadna právna úprava nedokáže obsiahnuť všetky životné situácie. ÚVZ SR udelil od apríla do konca decembra 2020 celkovo 8886 individuálnych výnimiek pre občanov (vždy na základe žiadosti člena vlády SR). Jedna výnimka pritom mohla zahŕňať aj viac ľudí. Dôvody boli pracovné aj súkromné. Rodinné dôvody boli odhadom v 2000 prípadoch. Starostlivosť o maloleté dieťa a príbuzných bola ako dôvod uvedená minimálne v 300 prípadoch.
 2. ÚVZ SR nemôže nikomu dať individuálnu výnimku sám z vlastnej iniciatívy, ani neprijíma žiadosti občanov o výnimky. Tí sa musia obracať na členov vlády SR, ktorí následne môžu požiadať Úrad. ÚVZ SR nie je kompetentný preverovať závažnosť každého zo stoviek dôvodov, ktoré sa uvádzajú v žiadostiach. Uvedené patrí do pôsobnosti jednotlivých členov vlády. ÚVZ SR tieto žiadosti teda neposudzuje a neschvaľuje, resp. nezamieta.
 3. Osoby zasielajú žiadosti jednotlivým členom vlády podľa ich rezortnej príslušnosti (ministerstvá). Tí ich opodstatnenosť posudzujú. Požiadať mohol a môže každý jeden občan, ktorý nespadá do automatických výnimiek uvedených vo vyhláške ÚVZ SR. Individuálne výnimky žiadajú členovia vlády najmä pre iné osoby, občanov, ktorí ich o to požiadali, ale v určitom množstve prípadov aj pre seba.
 4. Opäť pripomíname, že Úrad otvorí problematiku výnimiek na najbližšom Ústrednom krízovom štábe. Ak by boli obmedzené alebo zrušené, privítame to. Chápeme, že občania môžu akékoľvek výnimky vnímať citlivo.

Zastúpenie jednotlivých ministerstiev na žiadostiach o individuálne výnimky od septembra do decembra 2020:

(pozn. Pre krátkosť času je v tejto chvíli možné poskytnúť údaje len od septembra, nakoľko ide o administratívne a časovo náročné spracovanie údajov.)

 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky: 2 %
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky: 0,4 %
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky: 57,8 %
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky: 0 %
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky: 1,1 %
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky: 0,6 %
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: 4,3 %
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: 2,3 %
 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky: 0,8 %
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: 3,2 %
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: 15,7 %
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: 7,2 %
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: 4,1 %
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky: 0,1 %
 • Podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie: 0,2 %
 • Úrad vlády SR: 0,2 %

Výnimky pre najvyšších predstaviteľov štátu:

O individuálnu výnimku pre seba požiadali (najmä z pracovných dôvodov) členovia vlády: pán Budaj, Holý, Korčok, Mičovský a Sulík. Výnimku dostali aj pani prezidentka (cez ministra ZVaEZ) a pán premiér z dôvodu služobných ciest. V týchto prípadoch sa vzťahovala aj na členov delegácie vrátane viacerých novinárov.

Výnimky pre podpredsedu vlády Štefana Holého:

Evidujeme výnimky udelené v týchto dátumoch (vždy na jeden vstup na územie SR):

 • 20/11/2020
 • 27/11/2020
 • 4/12/2020
 • 11/12/2020
 • 18/12/2020
 • 8/1/2021 (žiadosť o výnimku bola stiahnutá)

ÚVZ SR nemá vedomosť, či boli udelené výnimky aj reálne využité.

Vysvetlenie: automatická vs. individuálna výnimka:

Platné opatrenia, respektíve vyhlášky upravujúce vstup na územie Slovenskej republiky obsahujú od začiatku ich existencie viacero výnimiek, ktoré sa týkajú rôznych osôb a životných situácií.

Automatickú výnimku z preukazovania sa negatívnym testom a z domácej karantény majú/mali napríklad posádky nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, piloti, posádky zdravotnej služby, niektorí medicínski pracovníci, niektorí zamestnanci kritickej infraštruktúry, osoby s trvalým pobytom v SR zamestnaní v susedných krajinách, niektorí štátni zamestnanci a zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme, osoby požívajúce na území Slovenskej republiky diplomatické výsady a imunity, poslanci Európskeho parlamentu zvolení v SR a ich rodinní príslušníci. O takúto výnimku netreba žiadať, ani sa nikde neeviduje.

Všetky aktuálne platné automatické výnimky možno nájsť vo vyhláške č. 7. ÚVZ SR

Výnimka môže byť udelená aj pre ďalšie osoby, avšak na základe žiadosti člena vlády Slovenskej republiky, ktorého o to osoby požiadajú. Ide teda o individuálnu výnimku. Žiadosti občania zasielajú jednotlivým členom vlády podľa ich rezortnej príslušnosti (ministerstvá), ktorí posudzujú oprávnenosť žiadosti. Členovia vlády následne odošlú posúdenú žiadosť Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý udelí výnimku.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky