Tlačové správy

Späť Nebezpečné pracie gulôčky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov – pracie guľôčky výrobnej značky Primato a Ecoball pôvodom z Číny. V pracích guľôčkach boli namerané koncentrácie prírodných rádionuklidov presahujúce povolené úrovne.

Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie zabezpečilo vykonanie meraní rádioaktivity dovážaných pracích guľôčok. V období december 2012 – január 2013 bolo zmeraných 6 vzoriek rôznych komerčných značiek. Gamaspektrometrickým meraním boli v guľôčkach zistené prírodné rádionuklidy. Vo vzorkách značky Primato a Ecoball hodnoty rádioaktivity prekročili povolené úrovne. Nameraná hodnota hmotnostnej aktivity tória - 232 bola približne 2800 Bq/kg (čo znamená, že cca 2,8-krát presahuje povolenú úroveň – Nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z. z.).

Tórium sa vo vode rozpúšťa len veľmi málo, a ak sa použijú len na pranie, prispieva aj externé ožiarenie k ožiareniu osôb tiež pomerne málo. Isté riziko externého ožiarenia môžu guľôčky predstavovať pre deti, ktoré by sa s guľôčkami hrali. Guľôčky síce nepredstavujú bezprostredné ohrozenie zdravia, v každom prípade však používanie pracích guľôčok so zvýšeným obsahom prírodných rádionuklidov predstavuje neodôvodnené riziko ožiarenia.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

pracie guľôčky