Tlačové správy

Späť MZ SR/ÚVZ SR: Znižujeme administratívnu záťaž pre podnikateľov

Podnikateľom a právnickým osobám by sa od budúceho roka malo znížiť administratívne zaťaženie, oslobodení budú aj od platenia vybraných správnych poplatkov. Opatrenia, ktoré majú za cieľ zlepšiť podnikateľské prostredie a vyjsť v ústrety podnikateľskej obci, pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR. Zmeny budú zapracované v návrhu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktoré MZ SR v najbližšom období predloží do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Tento krok prináša okrem debyrokratizácie aj ušetrenie nákladov na jedného podnikateľa v hodnote niekoľkých stoviek eur.

V súčasnosti musia všetky prevádzky vrátane administratívnych priestorov prejsť v zmysle legislatívy posudkovou činnosťou zo strany príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, teda majú povinnosť požiadať ho o schválenie prevádzky, čo mnohí podnikatelia považovali za nadmernú byrokraciu.

„Po zvážení všetkých relevantných argumentov a s úmyslom znížiť podnikateľské zaťaženie na Slovensku, sme sa rozhodli vypustiť posudkovú činnosť pri vybraných typoch prevádzok jej nahradením oznamovacou povinnosťou. Ide napríklad o administratívne priestory, telovýchovno-športové zariadenia, prevádzky verejného stravovania a ambulantného predaja, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zotavovacie podujatia či ubytovacie zariadenia s výnimkou ubytovacích zariadení sociálnych služieb a ubytovacích zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Zároveň zdôrazňuje, že nahradenie posudkovej činnosti za oznamovaciu povinnosť sa bude týkať aj tých prevádzok, ktoré už boli orgánmi verejného zdravotníctva schválené a dochádza len k zmene fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá priestory prevádzkovala a súčasne nedošlo k žiadnej zmene v prevádzkovaní.

Predpokladaný odhad počtu prevádzok, ktoré nebudú predmetom posudkovej činnosti je približne 11 580.

„Uvedenou zmenou nedôjde k zníženiu ochrany verejného zdravia, nakoľko tieto prevádzky budú naďalej kontrolované príslušným orgánom verejného zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru. Rád by som zdôraznil, že štátny zdravotný dozor bude možné zefektívniť a zintenzívniť vzhľadom na uvoľnenie doposiaľ využívaných kapacít práve pri posudkovej činnosti,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas s tým, že reforma posudkovej činnosti orgánov verejného zdravotníctva vychádza aj z Národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“.

V rámci zlepšenia podnikateľského prostredia by sa malo zrušiť i niekoľko ďalších povinností. Ďalšou reformnou zmenou je zrušenie povinnosti prevádzkovateľa predkladať prevádzkové poriadky na schválenie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva zo strany vybraných prevádzok, povinnosť vypracovať ho však stále zostáva. Ide napríklad o zariadenia spoločného stravovania, telovýchovno-športové zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo a ubytovacie zariadenia s výnimkou zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ruší sa tiež povinnosť predkladať orgánu verejného zdravotníctva doklad o oprávnení na podnikanie a doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel (úlohou orgánov verejného zdravotníctva je posudzovanie opatrení z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie a nie kontrola dodržiavania predpisov, ktoré sú v kompetencii iných orgánov štátnej správy) a mení sa povinnosť zamestnávateľov oznámiť vybrané údaje týkajúce sa zamestnancov v kategórii 2 z každého roka na raz za 5 rokov.

Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR plánujú účinnosť predmetnej novely zákona od 1. januára 2020.