Tlačové správy

Späť MZ SR/ÚVZ SR: Národná rada SR schválila novelu zákona o pohrebníctve

Obce si po novom môžu určiť ochranné pásmo pohrebiska na svojom území všeobecne záväzným nariadením s prihliadnutím na miestne zvyklosti a špecifické podmienky. Vyplýva to z novely zákona č. 131/2010 Z. z o pohrebníctve, ktorú 28.10.2019 schválili poslanci v Národnej rade Slovenskej republiky.

Ochranné pásmo pohrebiska legislatíva v súčasnosti predpisuje v šírke 50 metrov pre všetky pohrebiská, pričom v ňom nemožno umiestňovať budovy s výnimkou domu smútku a budov, ktoré súvisia s prevádzkou pohrebiska.  Toto legislatívne ustanovenie sa miestami ukázalo ako problematické, najmä pri existujúcich pohrebiskách situovaných v obytných zónach. Obec si preto vo všeobecne záväznom nariadení bude môcť po novom určiť šírku ochranného pásma (v rozsahu maximálne do 50 metrov), pravidlá povoľovania a umiestňovania budov a stavieb so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoviť činnosti, ktoré budú v ochrannom pásme počas pohrebu zakázané.

Aktuálne platný zákon o pohrebníctve umožňuje rodičom potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, aby ho pochovali. Novela zákona toto ustanovenie dopĺňa o určenie lehoty (4 dni od vzniku tejto skutočnosti), v akej je možné požiadať o vydanie potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu. Časové obmedzenie tohto práva by malo zabrániť vzniku sporov medzi rodičmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti  vznikajúcich vtedy, keď rodičia požiadajú o vydanie plodu až v čase, keď ním poskytovatelia zdravotnej starostlivosti naložili už iným spôsobom.  

Návrh zákona tiež rozširuje zákaz propagácie pohrebných služieb, upravuje povinnosti pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami osôb kontaminovaných rádionuklidmi či presne vymedzuje, za akých podmienok je možné vystavovať ľudské pozostatky. Rovnako obmedzuje možnosť vykonávať činnosti súvisiace s poskytovaním pohrebných služieb výhradne na zamestnancov týchto pohrebných služieb a dopĺňa nové správne delikty na úseku pohrebníctva s cieľom zvýšiť vymáhateľnosť zákona (nové správne delikty sa týkajú napr. nezabezpečenia hrobového miesta tak, aby neohrozovalo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska; nedôstojného zaobchádzania s ľudskými pozostatkami a pod.)

Novela zákona nadobudne účinnosť k 1.1.2020, pričom existujúce ochranné pásma pohrebísk ustanovené priamo zákonom o pohrebníctve zaniknú najneskôr dňom 31.3.2020, ak obec neustanoví inú šírku ochranného pásma skôr.