Tlačové správy

Späť Manuál letnej kúpacej sezóny 2021

Pandémiou COVID-19 bude poznačená už druhá kúpacia sezóna za sebou. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky preto zverejňuje zásady zdravotne bezpečného kúpania sa a protiepidemické opatrenia pre verejnosť a prevádzky umelých a prírodných kúpalísk. Nastavené hygienické podmienky je potrebné naďalej dôsledne dodržiavať: vírus je totiž stále v populácii a šíri sa kvapôčkovou infekciou.

Ako sa správať na kúpalisku: všeobecné odporúčania pre verejnosť

 • Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorí alebo máte príznaky ochorenia – ohrozujete seba aj ostatných.
 • Pri vstupe na kúpalisko si dezinfikujte ruky – na častú dezinfekciu a umývanie rúk dbajte počas celého pobytu na kúpalisku u seba i detí a vyhýbajte sa dotyku očí, nosa a úst.
 • Pri pobyte na voľných oddychových plochách odporúčame dodržiavať odstup aspoň dva metre od okolitých oddychujúcich jednotlivcov, členov skupín či domácností.
 • Aspoň dvojmetrové odstupy odporúčame dodržiavať aj pri pohybe po areáli kúpaliska: bezpečnú vzdialenosť dodržiavajte najmä v šatniach a sprchách, na toaletách, v radoch na služby a podobne.
 • Vyhýbajte sa zoskupovaniu a úzkym kontaktom s neznámymi osobami.
 • Uprednostňujte bezkontaktné platby.
 • Rešpektujte pokyny a zavedené postupy prevádzkovateľa kúpaliska.

Pamätajte si:

Ochorenie COVID-19 je kvapôčkovou infekciou, ktorá sa šíri kontaktom s nakazenou osobou alebo kontaktom s kontaminovanými povrchmi. V súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 sa môže šíriť vodou na kúpanie. Rizikom na kúpaliskách nie je teda samotná voda, ale zhromažďovanie ľudí, ktorí navyše v bazéne, z pochopiteľných dôvodov, nenosia rúška. 

Pravidlá podľa COVID automatu:

Nastavenie protiepidemických opatrení na umelých kúpaliskách sa líši v závislosti od toho, v akej farbe COVID automatu sa daný okres nachádza.

Kapacita kúpalísk:

 • Čierna: kúpaliská zatvorené
 • Bordová: najviac 6 návštevníkov
 • Červená, ružová: najviac 10 zákazníkov
 • Oranžová: najviac 30 % kapacity kúpaliska
 • Žltá: najviac 50 % kapacity kúpaliska
 • Zelená: bez kapacitných obmedzení

Kapacita akvaparkov:

 • Čierna, bordová a červená: zatvorené
 • Ružová: 1 osoba na 15 m2, najviac 10 návštevníkov
 • Oranžová: najviac 30 % kapacity sektora alebo maximálne 500 návštevníkov
 • Žltá: najviac 50 % kapacity sektora alebo maximálne 500 návštevníkov
 • Zelená: najviac 50 % kapacity sektora alebo maximálne 1000 návštevníkov

Vstup do interiérových prevádzok akvaparkov je pre osoby staršie ako 10 rokov možný len s negatívnym výsledkom testu (netýka sa to vstupov do priestorov, ako sú šatne, toalety a podobne.):

 • antigénového testu nie starším ako 24 hodín alebo
 • RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín

Test je možné nahradiť aj potvrdením o zaočkovaní (od prvej dávky musí uplynúť 21 dní) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia (pred najviac 180 dňami).

Rúška:

Od štvrtka 17. júna 2021 sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest na kúpaliskách. Vo vybraných situáciách to podľa vyhlášky bolo doteraz potrebné, v závislosti od farby okresu či povahy priestoru. Po novom sa táto povinnosť nebude vzťahovať na návštevníkov prírodných a umelých kúpalísk, akvaparkov a wellness: týka sa to interiérov aj exteriérov, bez ohľadu na farbu okresu podľa Covid automatu.

Prekrytie horných dýchacích ciest však odporúčame na miestach, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí, napríklad brána pri vstupe, rady na občerstvenie, priestory hygienických zariadení a podobne.

Čo musí splniť prevádzkovateľ kúpaliska v súčasnej situácii:

 • Pri vstupe na kúpalisko musia zabezpečiť dezinfekciu na ruky pre návštevníkov.
 • Na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok.
 • Prevádzka bazéna tak, ako aj za obvyklej situácie, môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie.
 • Pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy a predpísaný obsah voľného chlóru v zmysle platnej legislatívy; frekvencia prevádzkovej kontroly voľného chlóru sa zvýšila na dvojnásobok.
 • Potrebné je zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových plôch (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia, madlá či kľučky).
 • Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Povinnosti prevádzkovateľov umelých a prírodných kúpalísk v čase pandémie ochorenia COVID-19 sú stanovené v súlade s platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR. Kompletné znenie opatrení nájdete na oficiálnom webe ÚVZ SR.

Zásady pri kúpaní

Z pohľadu kvality vody na kúpanie je najbezpečnejšie navštevovať oficiálne prevádzkované a povolené kúpaliská (okrem kvality vody v nich regionálne úrady verejného zdravotníctva  kontrolujú aj dodržiavanie ďalších povinností, ktoré prevádzkovateľom vyplývajú z legislatívy) a prírodné vodné plochy, ktoré sú regionálnymi úradmi monitorované.

Pred návštevou kúpalísk s povolenou prevádzkou sa informujte o ich aktuálnom stave. Aktuálne výsledky kontrol uverejňujeme počas letnej kúpacej sezóny pravidelne v týždňových intervaloch (vždy v piatok) na webe Úradu verejného zdravotníctva SR a na internetových stránkach 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Pamätajte si:

Kontrolu kvality vody na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách (s organizovanou rekreáciou) zabezpečujú prevádzkovatelia. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR vykonávajú na kúpaliskách štátny zdravotný dozor a na najviac využívaných prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa vykonávajú v pravidelných dvojtýždňových intervaloch monitorovanie kvality vody na kúpanie. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, sú monitorované orientačne – jeden až trikrát za kúpaciu sezónu, prípadne podľa aktuálnej situácie.

Zásady kúpania sa na prírodných vodných plochách

 • Nevstupujte do neznámej stojatej či tečúcej vody.
 • Nepreceňujte svoje schopnosti a sily, do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba zdatní plavci a ani tí nikdy nie jednotlivo.
 • Nevstupujte do vody, ktorá na základe senzorických vlastností (farba, zákal, priehľadnosť) pôsobí odpudivo.
 • Nevstupujte do zelenej vody s premnoženými riasami a sinicami a nahromadeným odpadom. Deťom nedovoľte hrať sa s vysušeným vodným kvetom vznikajúcim po poklese hladín v zátokách a na brehu.
 • Nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo a v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky a iné zvieratá.
 • Rešpektujte označenia o zákaze kúpania sa a upozornenia v okolí vodnej plochy, na prírodných kúpaliskách dodržiavajte pokyny ich prevádzkovateľov.
 • Po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte a prezlečte do suchého oblečenia, po príchode domov si dôkladne vyperte plavky.

Zásady kúpania sa na umelých kúpaliskách

 • Pred každým vstupom do bazéna sa osprchujte a prejdite brodiskom, môžete tým znížiť riziko znečistenia vody až desaťnásobne. Každý návštevník kúpaliska môže byť zdrojom znečistenia bazénovej vody – okrem zvyškov kože a vlasov ľudia vnášajú do vody aj pot, zvyšky kozmetických prostriedkov, opaľovacích krémov a podobne.
 • Pred vstupom do bazéna si všimnite farbu vody, zákal či zápach, respektíve plávajúce nečistoty na hladine.
 • Nekúpte sa vo vode, ak páchne po moči alebo výrazne po chlóre, na stenách bazéna sú slizovité povlaky a steny či dno bazéna sú poškodené.
 • Rešpektujte výstražné označenia pri bazéne.
 • Neskáčte do vody tam, kde je to zakázané - môžete ublížiť nielen sebe, ale aj iným ľuďom.
 • Po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte a prezlečte do suchého oblečenia, po príchode domov si dôkladne vyperte plavky.
 • Používajte WC a dodržiavajte zásady osobnej hygieny.

Zásady kúpania sa pre deti

 • Pred vstupom do bazéna je potrebné deti osprchovať, rovnako treba postupovať aj po ukončení kúpania – vtedy je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry z kože a zbaví pokožku zvyškov chlóru.
 • Deti do troch rokov majú mať v bazéne z hygienických dôvodov plavky s priliehavou gumičkou okolo bruška a stehien.
 • Deti veku primeraným spôsobom upozornite na zákaz pitia vody z bazéna.
 • Nikdy nenechávajte deti bez dozoru.

Pamätajte si

Kúpanie je určené pre zdravých ľudí, ktorí majú normálnu imunitu a neporušenú pokožku. Ak je pokožka poškodená, môže byť vstupnou cestou infekcie – pri kúpaní totiž nie je možné úplne vylúčiť kontakt s rôznymi druhmi mikroorganizmov.

Ako sa správať na kúpalisku - leták (pdf, 1,4 MB)

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR