Tlačové správy

Späť Kúpacia sezóna začína. Kde a ako sa bezpečne okúpať?

Neviete sa už dočkať kúpania vonku? Doprajte si ho, plávanie a čerstvý vzduch sú ideálne spojenie pre zdravie. Viete, čo všetko by ste mali o vode skôr ako do nej skočíte, vedieť?

Na bazény, jazerá a ďalšie vodné plochy sa tešia tisícky dospelých i detí.  Vo všeobecnosti  sa za kúpaciu sezónu na Slovensku považuje obdobie od 15. júna do 15. septembra, skutočný začiatok závisí najmä od aktuálneho počasia. Hygienici tesne pred jej začiatkom urobili predsezónne odbery vôd na kúpanie na prírodných vodných plochách a zostavili Zoznam vôd určených na kúpanie.

Sledujú najmä mikrobiologickú a biologickú kontamináciu, teda či nie sú znečistené fekáliami, odpadmi a sinicami. Mikrobiologická kontaminácia (nadlimitná prítomnosť črevných enterokokov a Escherichia coli) nebýva najväčším problémom. Zvyčajne je totiž krátkodobá a prejaví sa najmä po intenzívnych dažďoch. Patogénne organizmy nebývajú  vo vysokých koncentráciách, veľký objem vody  a jej nízka teplota ich obvykle rozptýlia, takže nedosiahnu infekčnú dávku, ktorá by spôsobila prenosné ochorenie.

S očami na stopkách

V prírodných kúpaliskách sa za vhodných podmienok môžu premnožiť cyanobaktérie (sinice). Sú na ne citlivé najmä deti, u ktorých môžu vyvolať dýchacie ťažkosti, kožné vyrážky, zápaly očných spojiviek, alebo ak prehltnú viac vody, aj črevné problémy, kŕče a nevoľnosť. Toxické alebo alergizujúce látky neprodukujú všetky cyanobaktérie, no určite nepodceňujte  vzhľad vody a pred kúpaním sa dobre pozrite, ako vyzerá.

Všímajte si:

  • či nie je voda príliš zakalená, nepriehľadná, či nevytvára penu, alebo zelenú kašu. Ak áno, radšej do nej nechoďte. Odradiť by vás mala aj zapáchajúca naplavenina na plážach, pred kúpaním si prezrite aj v akom stave je okolie vodnej plochy.

Nie je bezpečné kúpať sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo, môže totiž prenášať aj niektoré patogénne mikróby, napríklad salmonelu, ani vo vode, kde sa vyskytli uhynuté zvieratá, alebo sú v jej blízkosti vyústené odpadové vody z kanalizácie. Vždy rešpektujte označenia o zákaze kúpania, upozornenia v okolí vodnej plochy a pokyny prevádzkovateľov prírodných kúpalísk. Každá vodná plocha s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie musí byť označená informačnou tabuľou – Zákaz kúpania. Po vyhodnotení vzoriek vody to prevádzkovateľovi uloží príslušný úrad verejného zdravotníctva a umiestnenie zákazu aj kontroluje. Kúpanie v miestach, ktoré nemajú prevádzkovateľa a nesledujú ich ani orgány verejného zdravotníctva, je len na vlastnú zodpovednosť.

Majte na pamäti, že:

  • Kúpanie v jazerách je pre zdravých ľudí, s normálnou imunitou a neporušenou pokožkou.
  • Po kúpaní je vhodné sa vždy osprchovať a prezliecť sa do suchého oblečenia.
  • Ak zostanete dlhšie v mokrých plavkách v chladnejšom počasí, môžete na to doplatiť gynekologickými a urologickými ťažkosťami.

Kto je zodpovedný

Za označenie prírodných kúpalísk s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie je zodpovedný prevádzkovateľ. Počas prevádzky kúpaliska vykonáva odbery a výsledky analýz prekladá príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Hygienici na prírodných kúpaliskách kontrolujú umiestnenie zákazov kúpania. Ak vodná plocha nemá prevádzkovateľa, regionálny úrad verejného zdravotníctva túto informáciu zverejní a pri označení takejto plochy požiada o spoluprácu obec.  Prevádzkovateľ kúpaliska je počas kúpacej sezóny povinný plniť povinnosti, ktoré stanovujú platné právne predpisy – Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení, Vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie v znení vyhlášky MZ SR č. 397/2013 Z. z.  Dodržiavanie povinností kontrolujú regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ kúpaliska je povinný na dostupnom a viditeľnom mieste sprístupňovať informácie o aktuálnej kvalite vody. Súhrnné informácie o stave sledovaných prírodných vodných plôch a kúpalísk zverejňujú počas sezóny aj orgány verejného zdravotníctva na svojich webových stránkach a na stránke Informačného systému o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie – http://vodanakupanie.sazp.sk/ a na webe Úradu verejného zdravotníctva SR  – uvzsr.sk

O tom, či prírodné alebo umelé kúpalisko môže začať svoju prevádzku, rozhoduje miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe obhliadky kúpaliska, predloženia prevádzkového poriadku a vyhovujúcej kvality vody.

Bližšie informácie o pripravenosti umelých kúpalísk a prírodných vodných plôch pred sezónou 2017 nájdete na webovej stránke ÚVZ SR v časti – Kúpaliská – Voda na kúpanie – Pripravenosť na kúpaciu sezónu.  

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky