Tlačové správy

Späť Informácia z mimoriadnych cielených kontrol v súvislosti s výskytom otráv metanolom

V nadväznosti na zaznamenané úmrtia ľudí v Českej republike v dôsledku otravy metylalkoholom po konzumácii liehovín (vodka, rum) neznámeho pôvodu a prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7356/2012 zo dňa 9. 10. 2012, orgány verejného zdravotníctva naďalej pokračovali v mimoriadnych cielených kontrolách zariadení spoločného stravovania verejného typu, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iných zariadení s ambulantným predajom liehovín.

Spolu bolo od 16. 11. 2012 do 23. 11. 2012 vykonaných 855 kontrol v 829 zariadeniach spoločného stravovania, pričom nedostatky sa zistili v 75 zariadeniach spoločného stravovania.

Najčastejšie zistenými nedostatkami pri kontrolách bolo nepredloženie dokladov o pôvode liehovín vyrobených v Českej republike po 31. 12. 2011 potvrdené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku Českej republiky s výsledkami akreditovaného laboratórneho vyšetrenia; liehoviny neopatrené zelenou nálepkou; k liehovinám označeným zelenou nálepkou neboli predložené doklady o pôvode, potvrdené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku; nepredloženie dodacích listov resp. pokladničných blokov.

V prípade zistenia nedostatkov boli ukladané opatrenia s tým, aby zodpovední prevádzkovatelia v uloženom termíne zdokladovali chýbajúce náležitosti a súčasne bol nariadený zákaz umiestňovať na trh predmetné liehoviny až do doby odstránenia nedostatkov.

Na mieste bolo uložených 10 blokových pokút v celkovej sume 754 eur za umiestňovanie na trh potravín, ktoré nie sú bezpečné - § 29, ods. 1, písm. c) zák. č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení.

Od 12. 9. 2012 do 23. 11. 2012 bolo vykonaných spolu 13 390 kontrol.

Ďalšie prípady otravy metanolom po konzumácii liehovín k 23. 11. 2012 u obyvateľov v Slovenskej republike neboli hlásené.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

RÚVZ v SR

Celkový počet kontrol
od 16. 11. 2012

Počet skontrolovaných
zariadení spoločného
stravovania
Počet zariadení
so zistenými
nedostatkami
B. Bystrica 43 43 7
Bardejov 16 16 3
Bratislava 15 15  
Čadca 26 26 4
D. Kubín 28 18  
D. Streda 10 10 7
Galanta 27 27 3
Humenné 18 18 12
Komárno 23 23 3
Košice 39 39  
Levice 8 8 2
L. Mikuláš 24 24 6
Lučenec 22 22  
Martin 37 37  
Michalovce 12 12 5
Nitra 48 48 2
N. Zámky 42 42 8
Poprad 46 46 1
P. Bystrica 11 10 3
Prešov 18 12  
Prievidza 26 25 1
R. Sobota 32 32  
Rožňava 8 8  
Senica 11 11  
Spiš. N. Ves 18 18  
S. Ľubovňa 25 25  
Svidník 11 11  
Topoľčany 19 19  
Trebišov 25 19  
Trenčín 17 15 3
Trnava 25 25  
V. Krtíš 14 14 1
Vranov n. T. 25 25 4
Zvolen 25 25  
Žiar n. Hr. 40 40  
Žilina 21 21  
Spolu 855 829 75