Tlačové správy

Späť Informácia z mimoriadnych cielených kontrol v súvislosti s výskytom otráv metanolom

V nadväznosti na zaznamenané úmrtia ľudí v Českej republike v dôsledku otravy metylalkoholom po konzumácii liehovín (vodka, rum) neznámeho pôvodu a prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7356/2012 zo dňa 9. 10. 2012, orgány verejného zdravotníctva naďalej pokračovali v mimoriadnych cielených kontrolách zariadení spoločného stravovania verejného typu, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iných zariadení s ambulantným predajom liehovín.

Spolu bolo od 9. 11. 2012 do 16. 11. 2012 vykonaných 1 016 kontrol v 1 001 zariadeniach spoločného stravovania, pričom nedostatky sa zistili v 95 zariadeniach spoločného stravovania.

Najčastejšie zistenými nedostatkami pri kontrolách bolo nepredloženie dokladov o pôvode liehovín vyrobených v Českej republike po 31. 12. 2011 potvrdené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku Českej republiky s výsledkami akreditovaného laboratórneho vyšetrenia; liehoviny neopatrené zelenou nálepkou; k liehovinám označeným zelenou nálepkou neboli predložené doklady o pôvode, potvrdené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku; nepredloženie dodacích listov resp. pokladničných blokov.  

V prípade zistenia nedostatkov boli ukladané opatrenia s tým, aby zodpovední prevádzkovatelia v uloženom termíne zdokladovali chýbajúce náležitosti a súčasne bol nariadený zákaz umiestňovať na trh predmetné liehoviny až do doby odstránenia nedostatkov.

Na mieste bolo uložených 13 blokových pokút v celkovej sume 470 eur za umiestňovanie na trh potravín, ktoré nie sú bezpečné - § 29, ods. 1, písm. c) zák. č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení.

Od 12. 9. 2012 do 16. 11. 2012 bolo vykonaných spolu 12 535 kontrol.

Ďalšie prípady otravy metanolom po konzumácii liehovín k 16. 11. 2012 u obyvateľov v Slovenskej republike neboli hlásené.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

RÚVZ v SR

Celkový počet kontrol
od 16. 11. 2012

Počet skontrolovaných
zariadení spoločného
stravovania
Počet zariadení
so zistenými
nedostatkami
B. Bystrica 67 66 9
Bardejov 15 15 4
Bratislava 16 16  
Čadca 21 21 2
D. Kubín 35 28  
D. Streda 40 40 15
Galanta 22 22 4
Humenné 15 15 9
Komárno 56 56 5
Košice 65 65  
Levice 11 11  
L. Mikuláš 10 10 4
Lučenec 24 24  
Martin 50 50  
Michalovce 13 13 4
Nitra 50 50  
N. Zámky 54 54 12
Poprad 37 37 2
P. Bystrica 14 14 4
Prešov 12 12  
Prievidza 30 30 1
R. Sobota 43 43  
Rožňava 17 17  
Senica 10 10  
Spiš. N. Ves 19 19  
S. Ľubovňa 22 22  
Svidník 14 14  
Topoľčany 30 30  
Trebišov 38 31  
Trenčín 17 17 3
Trnava 13 13  
V. Krtíš 14 14 3
Vranov n. T. 18 18 6
Zvolen 42 42  
Žiar n. Hr. 47 47 3
Žilina 15 15 5
Spolu 1016 1001 95