Tlačové správy

Späť Informácia pre občanov Slovenskej republiky

V nadväznosti na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.: OLP/7356/2012 zo dňa 9. 10. 2012, týkajúce sa uvoľnenia dovozu na trh Slovenskej republiky liehovín s obsahom alkoholu najmenej 20 % a viac vyrobených v Českej republike, odporúčame občanom Slovenskej republiky venovať liehovinám pri ich kúpe zvýšenú pozornosť.

Liehoviny v spotrebiteľských obaloch, ktoré boli:

  • vyrobené alebo dovezené na trh do 31. 12. 2011 možno považovať za bezpečné,
  • vyrobené a dovezené od 1. 1. 2012 do 27. 9. 2012 musia byť označené zelenou páskou (nálepkou) pre rozlíšenie ich bezpečnosti,
    zelená nálepka - ukážka
  • vyrobené a dovezené po 27. 9. 2012 musia byť na každej fľaši označené číslom šarže a dátumom výroby.

Dátum na kolkovej známke liehoviny nie je totožný s dátumom výroby liehoviny!.

Ak liehoviny nie sú riadne označené, s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia odporúčame spotrebiteľom takéto liehoviny nekonzumovať.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky