Tlačové správy

Späť Informácia o rizikových prácach v SR v roku 2012

Rizikové práce sú práce, pri ktorých je zvýšené riziko poškodenia zdravia zamestnancov pri práci. Ich vyhlásenie je pre zamestnávateľa spojené s celým radom povinností v oblasti ochrany zdravia pri práci, ako je napríklad vykonávanie preventívnych opatrení  na zníženie alebo odstránenie rizika poškodenia zdravia pri práci, zvýšený zdravotný dohľad pracovnou zdravotnou službou vrátane zabezpečenia cielených lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci u zamestnancov.

Úrad verejného zdravotníctva SR vedie centrálny register rizikových prác, t.j. sumarizuje a spracováva údaje o rizikových prácach evidované v jednotlivých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR za príslušný okres a región, ktoré sú vyhlásené rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva. 

V r. 2012 vykonávalo rizikové práce 94 100 zamestnancov (z toho 21 150 žien), podobne ako v predchádzajúcich rokoch. Toto číslo predstavuje nepatrný nárast rizikových prác v porovnaní s r. 2011, kedy rizikové práce vykonávalo 93 242 zamestnancov (z toho 21 057 žien). Celkovo je však možné konštatovať, že od roku 1995 vykazuje počet rizikových prác postupný klesajúci trend (v r. 1995 bolo evidovaných 154 897 zamestnancov, ktorí vykonávali rizikové práce, čo v súčasnosti predstavuje pokles o viac ako 60 000 zamestnancov v evidencii rizikových prác oproti r. 1995). Najviac zamestnancov bolo v r. 2012 evidovaných v kategórii 3 (85 081 zamestnancov, z toho 20 403 žien).

Ako najčastejšie sa vyskytujúci škodlivý faktor pracovného prostredia v r. 2012 dominoval hluk. Nadmernému hluku bolo exponovaných 72 053 zamestnancov, t.j. 76,6 % zo všetkých zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce. Poradie ďalších faktorov práce a pracovného prostredia podľa počtu exponovaných zamestnancov bolo nasledovné: chemickým látkam bolo exponovaných 24 589 zamestnancov (26,1 %), ionizujúcemu žiareniu 5 822 zamestnancov  (6,2 %), vibráciám 4 774 zamestnancov (5,7 %), fyzickej záťaži 4 409 zamestnancov (4,7 %), záťaži teplom a chladom 3 255 zamestnancov (3,5 %) a psychickej pracovnej záťaži 2 958 zamestnancov (3,1 %).

Pri sledovaní exponovaných zamestnancov podľa prevažujúcej činnosti podniku bolo v r. 2012 najviac zamestnancov vystavených riziku v priemyselnej výrobe (66 191 zamestnancov, z toho 12 266 žien) a v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci (8 414 zamestnancov, z toho 6 786 žien).

Najvyšší podiel rizikovej práce žien (80,6 % z celkového počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v danom ekonomickom odvetví) je podobne ako v minulých rokoch v zdravotníctve, čo vyplýva zo zamestnaneckej štruktúry tohto odvetvia.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky