Tlačové správy

Späť Informácia k vyhláškam ÚVZ platným od štvrtka 25.11.2021 (prevádzky, hromadné podujatia, dýchacie cesty) a od pondelka 29.11.2021 (povinný režim OTP na pracovisku)

Vyhláška k zavedeniu povinného režimu OTP na pracoviskách

Vyhláška v kompletnom znení tu

Zavedenie povinného režimu OTP na pracoviskách alebo v iných priestoroch zamestnávateľa sa vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR stanovuje od pondelka 29. novembra 2021.

Vyhláška sa vzťahuje na zamestnancov, ako aj iných pracovníkov bez ohľadu na formu zmluvy so zamestnávateľom (napríklad živnostníci, dohodári).

Povinnosť zavedenia OTP režimu sa nebude vzťahovať na zamestnancov, ktorí na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádzajú do styku s inými osobami.

Na účely plnenia vyhlášky  je pod pojmom OTP nutné rozumieť:

 • Očkovaní (O): 
  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
  • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
 • Testovaní s negatívnym výsledkom (T):
  • Test môže byť napríklad RT-PCR, antigénový, LAMP alebo nazálny.
  • Negatívny výsledok testu nesmie byť starší ako 7 dní od odberu.
 • Prekonaní (P):
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, ktoré vedia túto skutočnosť preukázať pozitívnym výsledkom RT-PCR testu.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Zabezpečovanie testovania u zamestnávateľov, respektíve pomoc zamestnávateľom zo strany štátu zastrešuje Ministerstvo hospodárstva SR.

Vyhláška k prekrytiu horných dýchacích ciest

Vyhláška v kompletnom znení tu

Od štvrtka 25. novembra 2021 sa zavádza povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty aspoň rúškom pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom. 

Ostatné pravidlá pri prekrytí dýchacích ciest:

Od štvrtka 25. novembra je v interiéroch, vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov, povinné prekrytie nosa aj úst respirátorom vo všetkých okresoch.

V exteriéri vo všetkých okresoch platí povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.

Prekryté horné dýchacie cesty treba mať aj na všetkých hromadných podujatiach, a to v interiéri aj exteriéri.

Z prekrytia horných dýchacích ciest platia aj výnimky, ktorú sú podrobne uvedené vo vyhláške.

Striktnejší režim prekrytia horných dýchacích ciest či už v nižších ročníkoch škôl alebo pri všeobecných pravidlách v interiéri a exteriéri je súčasťou balíka sprísnených opatrení, pričom tento balík má potenciál spomaliť komunitné šírenie COVID-19 v rozličných sférach každodenného života. Epidemiologická situácia je v súčasnosti alarmujúca a tento stav komplikuje aj výskyt iných respiračných ochorení vírusového a bakteriálneho charakteru.

Vyhláška k činnosti prevádzok

Účinnosť vyhlášky: 25.11.2021

Vyhláška v kompletnom znení

V súlade s prijatým uznesením vlády sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby s výnimkou nasledovných, ktoré môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status):

 • Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
 • Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky
 • Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
 • Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • Zásielkový predaj tovarov
 • Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
 • Práčovne a čistiarne
 • Čerpacie stanice
 • Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
 • Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru
 • Taxislužby
 • Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
 • Zberné dvory
 • Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
 • Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
 • Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne
 • Obchodné domy (môžu v nich mať však otvorené výlučne len esenciálne prevádzky) 
 • Prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu

Prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 20:00 a môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status):

 • Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja)
 • Predajne drogérie
 • Predajne novín a tlačovín
 • Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
 • Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
 • Prevádzky telekomunikačných operátorov
 • Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
 • Oprava a servis elektroniky, strojov a iných zariadení
 • Kľúčové služby
 • Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
 • Predajne obuvi
 • Predajne domácich a záhradkárskych potrieb
 • Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba

Len v režime OTP môžu fungovať:

 • Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia

Podmienky pre otvorené prevádzky: 

 • umožniť vstup a pobyt v priestoroch len s hornými dýchacími cestami prekrytými respirátorom 
 • aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
 • zabezpečenie dvojmetrových odstupov v radoch, uvedené neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov
 • časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o režime OTP (ubytovacie služby)

Kapacitné obmedzenia:

 • 1 osoba na 25 štvorcových metrov (neplatí pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby)
 • ak má prevádzka menej ako 25 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník
 • kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne definované vo vyhláške

Taxislužby

 • Všetkým  prevádzkovateľom taxislužieb sa nariaďuje obmedziť kapacitu prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle (neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti).

Obchodné domy

 • Otvorené v nich môžu byť výlučne esenciálne prevádzky.
 • Musia byť uzavreté detské kútiky a sedacie sekcie.
 • Platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, vrátane foodcourtov. Zákazníci si môžu jedlo kúpiť v prevádzkach verejného stravovania iba zabalené pre odber so sebou.
 • Povinnosť vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia zariadení každú hodinu

Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania

 • môžu fungovať iba pre účely krátkodobého ubytovania súvisiace s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a tiež pre účely ubytovania súvisiace s návštevou zdravotníckeho zariadenia
 • možnosť poskytovať služby iba v režime OTP
 • zákaz konzumácie jedál a nápojov v spoločných priestoroch (donáška do izby zákazníka povolená)
 • zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • Na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú 

Na účely vyhlášky sa pod pojmom OTP rozumie:

 • Očkovaní (O):
  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou 
  • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
  • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
 • Testovaní (T):
  • negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
  • negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu
 • Prekonaní (P):
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Vyhláška k organizácii hromadných podujatí

Účinnosť vyhlášky: 25.11.2021

Vyhláška v plnom znení tu

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia. Výnimku majú:

 1. Hromadné podujatia v režime OP do 10 osôb
  • Môžu sa konať len v súvislosti s výkonom práce
  • Zabezpečiť oznam o skutočnosti, že sa HP organizuje v režime OP
 2. Bohoslužby
  • Môže sa uskutočňovať len individuálna pastoračná činnosť
 3. Sobášne obrady a obrady krstu
  • Maximálne 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora)
 4. Pohrebné obrady
  • Bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške
   Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné a civilné verzie sobášneho, pohrebného obradu a obradu krstu:
   • dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu
   • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou
   • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou
   • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku
   • zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované nižšie)
 5. Zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona
  • Povinný zoznam s kontaktmi zúčastnených osôb
 6. Voľby
 7. Profesionálne športové súťaže (vymenované vo vyhláške v paragrafe 2, odsek f)
  • Bez účasti divákov
  • Povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu (podrobnosti vo vyhláške v paragrafe 6)
 8. Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport
  • Len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky)

 • vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu
 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami - v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a pod.  
 • ďalšie, podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške.

Všeobecné opatrenia platia pre všetky povolené HP, pričom niektoré druhy HP majú vo vyhláške stanovené ešte špecifické podmienky pre ich organizáciu (napríklad sobášne obrady a obrady krstu a podobne - čo sme už vypísali vyššie).

Na účely vyhlášky sa pod pojmom OP rozumie:

 • Očkovaní (O):
  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou 
  • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
  • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
 • Prekonaní (P):
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky