Tlačové správy

Späť Informácia k vyhláškam k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí

 1. Výzva hlavného hygienika verejnosti

Epidemiologická situácia je stále veľmi vážna, napriek tomu, že pozorujeme jej zlepšenie v niektorých parametroch. Neprepadajme tak ilúzii, že ak sa uvoľňujú opatrenia, tak  prichádzajú lepšie časy a môžeme stratiť ostražitosť.

Myslime na to, že stále nevieme jasne povedať, ako sa bude v populácii správať nový variant omikron a aké zapríčiní dôsledky.

Preto sa opäť obraciame na verejnosť a ešte raz dôrazne žiadame, aby sa obyvatelia zamysleli nad každou osobnou návštevou povolenej prevádzky a hromadného podujatia: zvažujte, či sa napríklad tovar nedá z uvedenej predajne objednať online, alebo či sa nedá zvoliť čas, kedy je v prevádzkach či na povolených podujatiach menej ľudí.

Je nevyhnutné, aby ste sa v interiéroch chránili respirátormi, udržiavajte si dostatočné odstupy od iných ľudí a dezinfikujte si ruky. Odporúčame vopred si premyslieť nákupy a kupovať radšej naraz viac vecí, ako sa opakovane vracať do obchodu.

Žiadame prevádzkovateľov, aby k dodržiavaniu nastavených podmienok pristupovali zodpovedne: aby dbali na dôsledné dodržiavanie kapacitných obmedzení, pravidelné vetranie a dezinfekciu plôch a dohliadli na riadne prekrytie horných dýchacích ciest a dodržiavanie rozostupov vo svojom zariadení či prevádzke.

 1. Vyhláška k organizácii hromadných podujatí

Účinnosť vyhlášky: 17.12.2021

Vyhláška v plnom znení tu

Zmeny oproti pôvodnej vyhláške

 • K povoleným podujatiam profesionálnych súťaží pribúda florbal (Extraliga mužov, Hyundai extraliga žien)
 • Povoľujú sa tréningy športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi, pričom všetci účastníci budú v režime OP.
 • Povoľujú sa hromadné podujatia nevyhnutné na výkon činnosti športových reprezentácií SR so súhlasom ministerstva školstva vydanom po 17.12.2021.

Pravidlá po novom (teda zmeny plus doteraz platné opatrenia)

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia. Výnimku majú:

 1. Hromadné podujatia v režime OP do 10 osôb
  • Môžu sa konať len v súvislosti s výkonom práce
  • Zabezpečiť oznam o skutočnosti, že sa HP organizuje v režime OP
  • Zákaz konzumácie jedál a nápojov
 2. Bohoslužby
  • Maximálna povolená kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí
  • Môžu sa konať jedine v režime OP
  • Režim OP sa nevzťahuje na výkon individuálnej pastoračnej činnosti
 3. Sobášne obrady a obrady krstu
  • Maximálne 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora)
 4. Pohrebné obrady
  • Bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné a civilné verzie sobášneho, pohrebného obradu a obradu krstu:

 • dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou
 • ďalšie opatrenia sú vymenované priamo vo vyhláške
 • zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované nižšie)
 1. Zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona
  • zákaz konzumácie jedál a nápojov
 2. Voľby
 3. Profesionálne športové súťaže a tréningy (vymenované vo vyhláške v paragrafe 2, odsek f a h)
  • Bez účasti divákov
  • Povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19 (podrobnosti vo vyhláške v paragrafe 6)
 4. Tréningy športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi
  • všetci účastníci musia byť v režime OP.
 5. Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport
  • Len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky)

 • vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu
 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami - v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a pod.  
 • ďalšie, podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške.

Všeobecné opatrenia platia pre všetky povolené HP, pričom niektoré druhy HP majú vo vyhláške stanovené ešte špecifické podmienky pre ich organizáciu (napríklad sobášne obrady a obrady krstu a podobne - čo sme už vypísali vyššie).

!

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia. 

Na účely vyhlášky sa pod pojmom OP rozumie:

 • Očkovaní (O):
  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
  • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
  • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku 
 • Prekonaní (P):
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

 1. Vyhláška k činnosti prevádzok

Účinnosť vyhlášky: 17.12.2021

Vyhláška v plnom znení tu

Zmeny:

 • v režime OP sa otvárajú všetky prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo, múzeá, galérie, výstavné siene, knižnice a vonkajšie športoviská.
 • obmedzenie otváracích hodín sa pre vybrané prevádzky stanovuje v súlade s uznesením vlády na 5:00 až 20:00.
 • stále platí, že od 25. decembra môžu hotely poskytovať služby aj pre iné účely, opäť len v režime OP, pričom sa návštevníci musia navyše preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19:
  • RT-PCR alebo LAMP nie starší ako 72 hodín alebo
  • Antigénový test nie starší ako 48 hodín alebo 
  • Nazálny antigénový test vykonaný priamo na mieste.

Zmena nastáva v tom, že povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu platí pre osoby od šesť rokov: táto veková hranica sa zosúlaďuje s vekom a povinnosťou testovania v školách.

Pravidlá po novom (teda zmeny plus doteraz platné opatrenia)

V režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status) môžu fungovať:

 • Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja potravín)
 • Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
 • Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky
 • Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
 • Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • Zásielkový predaj tovarov
 • Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
 • Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
 • Práčovne a čistiarne
 • Čerpacie stanice
 • Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
 • Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta
 • Taxislužby
 • Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
 • Zberné dvory
 • Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
 • Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne
 • Obchodné domy (Znamená to, že do obchodného domu môžu vstúpiť všetci bez ohľadu na imunitný status. Na imunitný status sa však potom hľadí pri vstupe do jednotlivých prevádzok. Napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, avšak do predajne šatstva iba v režime OP).
 • Prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu


Prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 20:00 a môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status): 

 • Predajne drogérie
 • Predajne novín a tlačovín
 • Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
 • Prevádzky telekomunikačných operátorov
 • Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
 • Oprava a servis elektroniky, vecí (vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a podobne), strojov a iných zariadení
 • Kľúčové služby
 • Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
 • Predajne domácich a záhradkárskych potrieb (domáce potreby sú drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad).
 • Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba
 • Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím

Obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ.

Len v režime OTP môžu fungovať:

 • hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia


Len v režime OP môžu fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške):

 • Prevádzky fitness (od 5:00 do 20:00)
 • Autoškoly
 • Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (od 5:00 do 20:00)
 • Lanovky, vleky
 • Múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice (od 5:00 do 20:00)
 • Vonkajšie športoviská
 • Reštaurácie a wellness v hoteloch len  pre ubytovaných (od 5:00 do 20.00)

Ostatné prevádzky obchodu môžu byť otvorené len v režime OP a do 20:00.

Iné ako uvedené prevádzky služieb nemôžu byť otvorené. 

Len v režime OP môžu od 25. decembra fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške):

 • Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, pričom pre svojich ubytovaných hostí môžu mať otvorené aj reštaurácie a wellness, ktoré sú ich súčasťou
 • Do hotelov a podobných ubytovacích zariadení musia mať osoby v režime OP navyše potrebný negatívny výsledok testu (podrobne popísané nižšie v odseku pre hotely)

Podmienky pre otvorené prevádzky: 

 • umožniť vstup a pobyt v priestoroch len za podmienky prekrytých dýchacích ciest respirátorom
 • aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
 • zabezpečenie dvojmetrových odstupov v radoch, to neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov
 • časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o príslušnom režime

Kapacitné obmedzenia:

 • 1 osoba na 25 štvorcových metrov 
 • ak má prevádzka menej ako 25 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník
 • kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne definované vo vyhláške, taxislužby, vleky 


Taxislužby

 • obmedzená kapacita prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle (neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti)
 • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom


Obchodné domy:

 • Musia byť uzavreté detské kútiky a sedacie sekcie.
 • Platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, vrátane foodcourtov. Zákazníci si môžu jedlo kúpiť v prevádzkach verejného stravovania iba zabalené pre odber so sebou.
 • Povinnosť vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia zariadení každú hodinu


Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo:

 • len pre OP
 • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom a prispôsobiť harmonogram zákazníkov tak, aby bol na dezinfekciu medzi zákazníkmi čas


Autoškoly, školiace strediská inštruktorov:

 • otvorené len pre OP
 • po každom výcviku dezinfikovat interiér trenažéru
 • pri výcviku na motorky musí mať každý účastník vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky
 • počas teoretickej výučby a skúšok zabezpečiť dvojmetrové rozostupy frekventantov, uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára
 • kapacita miestnosti je stanovená na 1 osobu na 25 štvorcových metrov; ak má miestnosť menej ako 250 štvorcových metrov, maximálny počet účastníkov je 30
 • pri jazdách a záverečných praktických skúškach môže byť vo vozidle len jeden účastník kurzu, inštruktor, resp. skúšobný komisár


Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania

 • Môžu fungovať v režime OTP iba pre účely krátkodobého ubytovania súvisiace s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a tiež pre účely ubytovania súvisiace s návštevou zdravotníckeho zariadenia
 • Od 25. decembra môžu hotely poskytovať služby aj pre iné účely, opäť len v režime OP, pričom sa návštevníci musia navyše preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19:
  • RT-PCR alebo LAMP nie starší ako 72 hodín alebo
  • Antigénový test nie starší ako 48 hodín alebo 
  • Nazálny antigénový test vykonaný priamo na mieste

Povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu platí pre deti od šesť rokov: táto veková hranica sa zosúlaďuje s vekom a povinnosťou testovania v školách.

 • Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania platí obmedzenie kapacity na 75 %
 • zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • Na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú
 • Reštaurácie a wellness, ktoré sú súčasťou hotelov, musia postupovať podľa pravidiel uvedených vo vyhláškach. Znamená to, že napríklad hotelové reštaurácie môžu vo svojich priestoroch poskytovať jedlo výlučne pre ubytovaných návštevníkov, nie však organizovať oslavy a iné podujatia. V hotelových reštauráciách musia byť stoly vzdialené od seba minimálne 2 metre a služby môžu byť poskytované výlučne pre sediacich zákazníkov. Pri jednom stole môžu sedieť maximálne 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti. Reštaurácie a wellness môžu byť otvorené do 20:00.


Lanovky a vleky:

 • len v režime OP
 • maximálna kapacita uzavretých kabínkových lanoviek 25 %
 • iné lanovky a vleky bez kapacitných obmedzení, ale za dodržania ostatných platných protiepidemických opatrení (napr. pri státí v rade alebo pri použití otvorenej lanovky prekryté horné dýchacie cesty vo vzdialenosti menšej než dva metre od iných osôb, dodržanie odstupu a pod.)


Fitness centrá:

 • len v režime OP
 • maximálna kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí
 • povinný zoznam návštevníkov prevádzky


Wellness v ubytovacích zariadeniach

 • maximálna kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí. 


Vonkajšie športoviská

 • len v režime OP
 • maximálne 1 osoba na 25 metrov štvorcových alebo najviac 30 osôb


Múzeá, galérie a výstavné siene

 • výlučne individuálne prehliadky
 • maximálne 1 osoba na 25 metrov štvorcových 

!

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

Na účely vyhlášky sa pod pojmom OTP rozumie:
(Tieto pravidlá a lehoty platnosti negatívneho výsledku testu platia aj pre rýchliky, IC vlaky a diaľkové linky autobusov).

 • Očkovaní (O):
  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou 
  • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
  • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
 • Testovaní (T):
  • negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
  • negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu
 • Prekonaní (P):
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.