Tlačové správy

Späť Informácia k novým vyhláškam (prevádzky maloobchodu a služieb, hromadné podujatie, nemocnice, väznice)

 • S účinnosťou od soboty 26. februára budú prevádzky maloobchodu a služieb i hromadné podujatia fungovať v režime “základ”. Budú dostupné pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný/očkovací status. Rušia sa režimy OTP, OP a OP+.
 • Pre časť prevádzok a pre hromadné podujatia budú stále platiť kapacitné obmedzenia. Vo väčšine prípadov sa rušia.
 • Prevádzky služieb (napr. gastro prevádzky s konzumáciou na mieste, fitness či wellness služby) budú mať obmedzené otváracie hodiny od 5:00 do 24:00; obmedzenie neplatí pre niektoré služby a všetky maloobchodné prevádzky.
 • S účinnosťou od soboty 26. februára sa rušia vyhlášky, ktoré plošne obmedzovali návštevy na lôžkových oddeleniach nemocníc a návštevy v ústavoch na výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených.
 • Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti stanoviť aj prísnejšie opatrenia, než stanovujú celoslovenské vyhlášky.

1. Vyhláška k hromadným podujatiam


Účinnosť: 26. februára 2022
Link na vyhlášku

Všetky hromadné podujatia budú môcť byť organizované v režime “základ”.

Hromadné podujatia sa budú deliť na dve kategórie:

 • Nízko rizikové: podujatia, pri ktorých bude fixné sedenie alebo státie a účastníci budú mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom; maximálna účasť bude 500 osôb alebo 50 % kapacity priestoru (napríklad: divadlo, bohoslužby, kino, viaceré druhy kultúrnych podujatí, diváci na športových podujatiach a pod.)
 • Vysoko rizikové: ostatné podujatia, ako aj podujatia konané v prevádzkach verejného stravovania, ktoré nedokážu splniť podmienky pre nízko rizikové podujatia; maximálna účasť bude 50 osôb (napríklad: svadby, kary, oslavy, večierky, plesy, diskotéky a pod.)

Delenie na nízko a vysoko rizikové podujatia sa nebude vzťahovať na:

 • cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, obrad krstu, a pohrebný obrad (bez kapacitných obmedzení),
 • zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov (bez kapacitných obmedzení),
 • Zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona (bez kapacitných obmedzení),
 • Voľby (bez kapacitných obmedzení),
 • podujatia profesionálnych športových súťaží (celý zoznam je vo vyhláške v § 2, ods. 2, písm. g) - pre športovcov a organizačný tím bez kapacitných obmedzení,
 • hromadné podujatia nevyhnutné na činnosť karanténnych tréningových centier pre vrcholový šport, ktoré schvália ministerstvá školstva a zdravotníctva (bez kapacitných obmedzení)
 • hromadné podujatie nevyhnutné na výkon činnosti športových reprezentácií Slovenskej republiky so súhlasom ministerstva školstva (bez kapacitných obmedzení)
 • hromadné podujatia osôb do 18 rokov veku, a to v kapacite maximálne 100 osôb,
 • športové hromadné podujatia športového charakteru (súťaže, tréningy) osôb starších ako 18 rokov, a to v kapacite maximálne 100 osôb,
 • po novom ani na hromadné podujatia výstav v priestoroch prevádzok výstavísk v kapacite maximálne 500 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov.

Všeobecné pravidlá pre hromadné podujatia:

 • ruší sa povinnosť uchovávať zoznam účastníkov podujatí,
 • umožniť vstup a pobyt účastníkom len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri podujatiach v exteriéri vyhradiť priestor podujatí a vyznačiť vstup a výstup,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť dezinfekciu rúk pri vstupe,
 • pri vstupe vyvesiť oznamy o povinnostiach účastníkov (presný zoznam je vo vyhláške v § 3, písm. f),
 • pri účasti na podujatí a pri príchode a odchode z priestorov zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, divákov usadených v hľadisku, umelcov, školiteľov a ďalšie osoby, ak vyplýva z účelu hromadného podujatia, že tento rozostup nie je možné dodržať),
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie divákov v každom druhom rade.

Bohoslužby, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebné obrady a obrady krstu

 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • odstrániť nádoby s vodou.

Kultúrne podujatia

 • zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s publikom,
 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou.

2. Vyhláška k prevádzkam

Účinnosť: 26. februára 2022
Link na vyhlášku

Všetky prevádzky maloobchodu a služieb budú môcť fungovať v režime „základ”.

Všeobecné opatrenia pre prevádzky:

 • ruší sa kapacitné obmedzenie (pravidlo 1 osoba na 15m2) vo väčšine prevádzok,
 • umožniť vstup a pobyt vo vnútorných aj vonkajších priestoroch len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • zabezpečiť pri vstupe dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 metre (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov),
 • umiestniť na viditeľné miesto oznamy o povinnosti dodržiavať tieto opatrenia,
 • časté vetranie priestorov, dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Obmedzenia otváracích hodín:

 • prevádzky obchodov nemajú obmedzené otváracie hodiny,
 • prevádzky služieb musia obmedziť otváracie hodiny od 5:00 do 24:00,
 • obmedzenie otváracích hodín sa nevzťahuje na:
  • prevádzky verejného stravovania, stánky s trvalým stanovišťom, ambulantný predaj pokrmov a nápojov - po 24:00 však môžu predávať len pokrmy a nápoje zabalené so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
  • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne poskytujúce služby na základe predpisu lekára,
  • veterinárne ambulancie,
  • odťahové služby,
  • práčovne a čistiarne odevov,
  • čerpacie stanice pohonných látok a palív,
  • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
  • služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta poskytujúce služby elektronického výberu mýta,
  • taxislužby - rušia sa pre ne aj doterajšie obmedzenia počtu prepravovaných osôb,
  • advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
  • zberné dvory,
  • ubytovacie služby,
  • školské, nemocničné, závodné a podobné kuchyne a jedálne,
  • prevádzky lanových dráh a vlekov.

Obchodné domy:

 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • zakázaná konzumácia pokrmov a nápojov v priestoroch obchodného domu, okrem priestorov zariadení spoločného stravovania vrátane foodcourtov,
 • ruší sa povinnosť uzatvorenia sedacích sekcií,
 • bez kapacitných obmedzení.

Zariadenia verejného stravovania:

 • umožniť konzumáciu pokrmov alebo nápojov výlučne posediačky (interiér, terasy), s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,
 • rušia sa ostatné podmienky ako povinná vzdialenosť najmenej 2 metre medzi stolmi a kapacitné obmedzenie najviac 4 osoby pri jednom stole .

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo:

 • bez kapacitných obmedzení,
 • upraviť časový harmonogram tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,
 • po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Autoškoly a školiace strediská:

 • po každom výcviku na trenažéri musí byť interiér, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
 • pri výcviku zameranom na vedenie motoriek musí mať každý z frekventantov vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky,
 • počas výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi kurzu; (neplatí pre inštruktora, lektora a skúšobného komisára),
 • zabezpečiť, aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba (neplatí pre skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok).

Lanovky a vleky:

 • zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • bez kapacitných obmedzení.

Ubytovacie služby (hotely, turistické ubytovne a ďalšie prevádzky krátkodobého ubytovania):

 • reštauračné služby a služby wellness prevádzkovať podľa pravidiel tejto vyhlášky pre tieto typy prevádzok,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • bez kapacitných obmedzení.

Fitness centrá:

 • maximálna kapacita prevádzky 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 štvorcových metrov,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Wellness, akvaparky, prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne:

 • maximálna kapacita zariadenia 50 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 štvorcových metrov z krytej plochy zariadenia určenej pre zákazníkov (kapacitné obmedzenie sa netýka tých zariadení, ktoré vykonávajú liečebné procedúry na základe predpisu lekára pre indikované zdravotné dôvody).

Umelé kúpaliská:

 • obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie, ďalšie podmienky pre kvalitu a úpravu vody sú uvedené vo vyhláške v § 10,
 • pri vstupe do prevádzky aplikovať zákazníkom dezinfekciu na ruky,
 • pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy,
 • neprevádzkovať pitné fontánky,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • bez kapacitných obmedzení.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky