Tlačové správy

Späť Informácia - hovädzie mäso z chorých zvierat v Poľsku

Dňa 30. 1. 2019 obdržal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) z národného kontaktného bodu pre RASFF informáciu „RASFF NEWS“ oznámenie Poľska - Veterinárne kontroly hovädzieho mäsa z Poľska pravdepodobne nevhodného na ľudskú spotrebu, ktoré neboli dôkladne vykonané.

V predmetnom oznámení RASFF bol identifikovaný kompetentným kontrolným orgánom v Poľsku prevádzkovateľ – spoločnosť v Poľsku, ktorá nevykonávala potrebné „post-mortem“ veterinárne vyšetrenia hovädzieho dobytka na bitúnku. Na základe týchto zistení bolo predmetné mäso v Poľsku stiahnuté z trhu. Kompetentný kontrolný orgán v Poľsku vykonanou kontrolou dňa 15.1.2019 zistil, že mäso predmetnej spoločnosti bolo dodané len odberateľom v Poľsku (nebola zistená distribúcia tohto mäsa do iných štátov), zároveň boli odobraté vzorky uhynutých zvierat na laboratórne vyšetrenie, ktoré boli negatívne. Predmetná spoločnosť ukončila svoju činnosť dňom 28. januára 2019.

Veterinárne kontroly vysledovateľnosti hovädzieho mäsa v Poľsku naďalej pokračujú a výsledky budú priebežne oznamované cez RASFF.

Keďže nemožno vylúčiť, že predmetné hovädzie mäso sa nachádza aj na trhu Slovenskej republiky (dodané napríklad priamymi dodávkami), regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR budú naďalej vykonávať intenzívne kontroly vysledovateľnosti hovädzieho mäsa v zariadeniach spoločného stravovania, a to najmä priame dodávky mäsa z Poľska, ale i nakupované v predajniach mäsa.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky