Tlačové správy

Späť Hlavný hygienik SR sa stretol s hlavným hygienikom ČR z príležitosti 60. výročia založenia hygienickej služby

Hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, sa na pozvanie hlavného hygienika Českej republiky MUDr. Vladimíra Valentu, PhD., zúčastnil odbornej konferencie z príležitosti 60. výročia založenia hygienickej služby na území vtedajšieho Československa.

V tomto roku si slovenské i české verejné zdravotníctvo pripomína jubileum 60. výročia prijatia zákona č. 4/1952 Zb.z. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti.

Účastníci odbornej konferencie pripomenuli prehľad vývoja hygienickej služby od roku 1952, teda od samotného ustanovenia okresných a krajských hygienických staníc a orgánov hygienickej služby, načrtli históriu, súčasnosť a budúcnosť epidemiológie, predstavili koncepciu prevencie ochorení a ochrany a podpory zdravia a v neposlednom rade zdôraznili súčasný význam verejného zdravotníctva.

Hlavný hygienik SR vo svojom slávnostnom príhovore spomenul obdobie uplynulých rokov, v ktorých sme v rámci spoločného Československa priekopnícky prijímali vzácne právne ustanovenia v oblasti starostlivosti o zdravie ľudu, v boji proti prenosným chorobám, ale aj v rámci rozvoja hygienických staníc, budovania laboratórií, zavádzania pokrokových metód surveillance infekčných chorôb ako aj v rámci aktívnej imunizácie očkovaním detskej populácie. Vo svojom príhovore hlavný hygienik SR vyzdvihol spoločnú historickú skúsenosť, kultúru, pevné slovensko-české priateľstvo ako aj spoločné odborné začiatky hygienickej starostlivosti.

Pripomenul aj súčasnú nezastupiteľnú úlohu verejného zdravotníctva, keď najmä dnes je zdravie obyvateľstva ovplyvňované komplexom vlastností životného prostredia a spôsobom života populácie i jednotlivca. Svedčí o tom aj novoprijatý strategický dokument Zdravie 2020, ktorý v septembri tohto roku schválilo 53 členských štátov európskeho regiónu v rámci Regionálneho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu. Hlavný spoločný cieľ Zdravia 2020, pre riešenie zdravotných výziev 21. storočia, je výrazné zlepšenie zdravia populácie, posilnenie verejného zdravotníctva, eliminácia prenosných a neprenosných ochorení, zníženie rozsahu nerovnosti v oblasti zdravia a vytváranie zdravých komunít v životnom prostredí podporujúcom zdravie. To sú všetko priority verejného zdravia, ktoré pre nadchádzajúce obdobie prevzal aj náš Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s dôrazom na zlepšenie kvality zdravia občanov.

V závere svojho príhovoru p. hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, odovzdal p. hlavnému hygienikovi ČR MUDr. Vladimírovi Valentovi, PhD., zlatú pamätnú medailu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a hlavného hygienika Slovenskej republiky, ktorá bola vydaná pri príležitosti 60. výročia prijatia zákona o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti.

medaila