Tlačové správy

Späť Hlavný hygienik SR: Pri kontrolách sme zistili, že až u 240 kg nahláseného poľského mäsa išlo o zdravotne bezpečné mäso od slovenských výrobcov

Kontroly poľského mäsa v zariadeniach spoločného stravovania v SR naďalej intenzívne pokračujú.

Od 29. januára 2019 hlavný hygienik SR nariadil regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (SR) okamžité kontroly vysledovateľnosti hovädzieho mäsa z Poľska v zariadeniach spoločného stravovania (ZSS). Uvedené bolo nariadené ešte v čase keď SR nedisponovala informáciami, či bolo na slovenský trh dodané mäso z chorého poľského hovädzieho dobytka.

Dňa 30. januára 2019 o 21.00 h obdržal Úrad verejného zdravotníctva SR oznámenie od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR, že predmetné hovädzie mäso z inkriminovaného poľského bitúnka bolo distribuované aj na Slovensko a bolo dodané aj do slovenských predajní mäsa a skladov potravín, ktoré spadajú do kompetencie kontroly orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Následne bolo poľské hovädzie mäso z daných slovenských predajní mäsa a skladov potravín distribuované do reštaurácií a predškolských a školských zariadení, ktoré už spadajú pod následnú kontrolu úradov verejného zdravotníctva v SR.

Z vyššie uvádzaného oznámenia bolo zrejmé, že inkriminované poľské mäso malo byť dodané do 15 reštaurácií, predškolských a školských zariadení v celkovom množstve cca. 520 kg, zväčša malo ísť o hovädzie mäso chladené, teda určené k priamej spotrebe s krátkou dobou trvanlivosti.

„K 04. februáru 2019 sme skontrolovali predmetné reštaurácie, predškolské a školské zariadenia, pričom v prípade 6 prevádzok sa vykonanou kontrolou dokumentácie na mieste (dodacie listy mäsa s identifikačnými údajmi od slovenských dodávateľov, s krajinou pôvodu Slovensko) zistilo, že išlo o dodávky slovenského mäsa a teda z avizovaných 520 kg dodaného poľského hovädzieho mäsa bolo preukázateľných 242 kg mäsa od slovenských výrobcov,“ hovorí Ján Mikas, hlavný hygienik SR.

Z našich kontrol vyplynulo, že mäso poľského pôvodu bolo dodané iba do 1 školskej jedálne.

Okrem ohlásených 15 zariadení bolo skontrolovaných ďalších 10 ZSS a spolu môžeme konštatovať, že zo skontrolovaných oznámených 25 ZSS bolo poľské hovädzie mäso dodané v celkovom množstve cca 226 kg. Toto mäso bolo následne použité na prípravu hotových pokrmov. V danej súvislosti neboli hlásené zo strany konzumentov skontrolovaných zariadení žiadne zdravotné ťažkosti.

Kontroly v ďalších avizovaných 7 ZSS v súčasnosti prebiehajú.

„V tejto súvislosti nemožno konštatovať, že nekvalitné mäso je možné ľahšie dodať do reštaurácií alebo školských jedální. Prevádzkovatelia reštaurácii a školských jedální odoberajú mäso od slovenských distribútorov, ktorí spadajú pod kontrolu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Naši hygienici úradov verejného zdravotníctva realizujú teda až následné kontroly v reštauráciách a školských jedálňach, kedy je predpoklad, že od skontrolovaných slovenských distribútorov prevzali zdravotne bezpečné mäso a potraviny,“ hovorí hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR v čase 29. 1. 2019 do 4. 2. 2019 vykonali spolu 1308 kontrol (574 v ZSS a 734 v školských a predškolských stravovacích zariadeniach). Najviac kontrol sa vykonalo v Košickom kraji, v Nitrianskom kraji, v Bratislavskom kraji a v Prešovskom kraji. Najviac prevádzok sa skontrolovalo v Nitrianskom kraji – 281, v Košickom kraji 260 a v Bratislavskom kraji – 192.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky