Tlačové správy

Späť Hlavný hygienik SR: Evidujeme ďalší typ salmonely. Kontroly mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie v zariadeniach spoločného stravovania v SR naďalej intenzívne pokračujú. Oceňujeme ústretovosť a spoluprácu kontrolovaných zariadení

Hlavný hygienik SR dňa 23.3.2017 vyzval prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania, aby z preventívnych dôvodov vzhľadom na situáciu spojenú s podvodom s brazílskym mäsom pozastavili používanie tohto mäsa a v prípade, že takýmto mäsom disponujú, aby kontaktovali regionálne úrady verejného zdravotníctva. „Touto cestou by som rád poďakoval kontrolovaným prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania za ich ochotu a ústretovosť spolupracovať pri výkone mimoriadnych kontrol, ktoré realizujú regionálne úrady verejného zdravotníctva už druhý týždeň po celom Slovensku a súčasne oceňujem prácu našich odborných pracovníkov RUVZ v SR vykonávajúcich predmetné kontroly a vzájomnú súčinnosť s kontrolovanými zariadeniami pri rýchlom nachádzaní podozrivých vzoriek."

Od 23.3. do 4.4.2017, t.j. za obdobie 2 týždňov vykonali pracovníci RÚVZ v SR spolu 3884 kontrol v 3779 zariadeniach spoločného stravovania, pričom v 837 zariadeniach bolo zistené mäso, resp. mäsové výrobky pôvodom z Brazílie. Najčastejšie sa jednalo o mrazené solené kuracie prsia bez kosti a kože a kuracie pečienky hlboko zmrazené a kuracie rezne hlbokomrazené - v celkovom množstve 24244 kg. Zároveň 1273 zariadení spoločného stravovania bolo kontaktovaných telefonicky, prípadne emailom.

68 vzoriek mäsa a mäsových výrobkov pôvodom z Brazílie bolo odobraných v zariadeniach spoločného stravovania na laboratórnu analýzu.

Zatiaľ v 3 vzorkách mäsa pôvodom z Brazílie odobraných v zariadeniach spoločného stravovania na laboratórnu analýzu bola vykonaná sérotypizácia v Národnom referenčnom centre pre salmonelózy na ÚVZ SR a bola potvrdená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu Salmonella Heidelberg.

Tieto naše zistenia boli zároveň hlásené do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF - systém, ktorý riadi a organizuje Európska komisia ako formu rýchlej informovanosti Členských štátov o oznamovaní priameho alebo nepriameho rizika pre ľudské zdravie pochádzajúceho z potravín alebo krmív). Ide o nasledovné zistenia:

  1. mrazené kuracie prsia, solené, bez kosti a kože, COOPAVEL, 2 kg, dát. spotreby: 9/3/2018, dodávateľ: toho času prebiehajú šetrenia týkajúce sa dodávateľa, pôvod: Brazília, výrobca: COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL MATADOURO FRIGORÍFICO, identifikačné číslo: BRASIL BR 3887,
  2. mrazené kuracie prsia, solené, bez kosti a kože, COOPAVEL, dát. spotreby: 3/3/2018, dodávateľ: FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok, pôvod: Brazília, výrobca: COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL MATADOURO FRIGORÍFICO, identifikačné číslo: BRASIL BR 3887,
  3. mrazené kuracie prsia, solené, bez kosti a kože, COOPAVEL, dát. spotreby: 3/8/2018, dodávateľ: MIRKOM s.r.o., Hlavná 8/14, Marcelová – Krátke Kesy, pôvod: Brazília, výrobca: COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL MATADOURO FRIGORÍFICO, identifikačné číslo: BRASIL BR 3887.

Prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania, v ktorých bolo zistené mäso s prítomnosťou Salmonely uložili príslušné RÚVZ v SR opatrenia okamžitého stiahnutia vyššie uvedených druhov mäsa z použitia na prípravu pokrmov.

mäso z Brazílie 1

mäso z Brazílie 2

Súčasne v 1 vzorke mäsa pôvodom z Brazílie odobratej odbornými pracovníkmi RÚVZ v zariadení spoločného stravovania na laboratórnu analýzu je práve vykonávaná sérotypizácia v Národnom referenčnom centre pre salmonelózy na ÚVZ SR a bol potvrdený predbežný výsledok typizácie izolátu Salmonella O:21(L). Potrebné analýzy na detekciu flagelárnych antigénov a stanovenia kompletného sérovaru prebiehajú, o ich výsledku budeme informovať v najbližších dňoch. Ide o kuracie rezne solené, pôvodom z Brazílie.

V niekoľkých prípadoch vyšetrených vzoriek (kuracie prsia hlboko mrazené) boli zistené podmienečne patogénne mikroorganizmy. Naďalej sa pokračuje vo vyšetrovaní odoberaných vzoriek brazílskeho mäsa v zariadeniach spoločného stravovania.

Mimoriadne kontroly v zariadeniach spoločného stravovania zamerané na overovanie zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov používaných na prípravu konečných pokrmov budú prebiehať aj naďalej. V prípade zistenia alebo podozrenia na porušovanie požiadaviek platnej legislatívy sú okamžite prijaté potrebné opatrenia – t.j. pozastavenie používania mäsa na prípravu pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania – a to až do doby preukázania ich zdravotnej neškodnosti.

Zároveň upozorňujeme na dodržiavanie všeobecných hygienických zásad pri kulinárskom spracovávaní mäsa, vzhľadom na to, že ide o živočíšnu potravinu, ktorá je vo všeobecnosti rizikovejšia z pohľadu vhodného prostredia pre rast a pomnožovanie mikroorganizmov v porovnaní s ostatnými potravinami, že je potrebné dodržiavať zásady hygieny, zabrániť kríženiu pracovných plôch, použitého náradia pri spracovaní surového mäsa a dodržiavanie správnej teploty pri tepelnom opracovaní mäsa do pokrmu.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky