Tlačové správy

Späť Európsky imunizačný týždeň

logo EIW

Implementácia imunizačných programov do národných očkovacích stratégií krajín Euroregiónu počas posledných 30 rokov viedla k dramatickému zníženiu ochorení a úmrtí v dôsledku ochorení preventabilných očkovaním. V každej krajine stále existujú zraniteľné populácie, u ktorých pretrváva riziko vzniku týchto ochorení. Z toho dôvodu všetky krajiny v Euroregióne musia poskytovať presné a zrozumiteľné informácie o rizikách ochorení, ktorým je možné predchádzať očkovaním a prínosoch očkovania.

Európsky imunizačný týždeň (EIW) je iniciatíva, ktorú vedie a koordinuje Regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu (WHO/EUROPE) v spolupráci s kľúčovými partnermi v jednotlivých krajinách Európy. Koná sa každoročne v apríli. Prvý ročník EIW sa konal v roku 2005. Krajiny celého regiónu sa aktívne zapájajú do EIW svojimi iniciatívami, činnosťou a cielenou imunizáciou. WHO/EUROPE podporuje regionálne iniciatívy a krajinám poskytuje pomoc pri zavádzaní ich imunizačných programov a tiež pri realizácii aktivít súvisiacich s ochranou zdravia a imunizáciou. Musí byť však zachovaná aj silná politická podpora vakcinácie. Inak krajiny riskujú znovuobjavenie vysoko nákazlivých ochorení, ktoré predstavujú značnú záťaž pre systémy zdravotnej starostlivosti, detského pacienta a rodiča.

Cieľom doterajších kampaní EIW bolo zvýšiť povedomie o význame očkovania, zvýšiť záujem o očkovanie na úrovni politických autorít, odborníkov, zdravotníkov a širokej verejnosti a zároveň zvýšiť zaočkovanosť. Osobitný dôraz je kladený na činnosti, ktoré vedú k ochrane zraniteľných skupín obyvateľov. Slogan „Prevent Protect Immunize“ „Predchádzať Chrániť Očkovať“ potvrdzuje vyjadrenie, že očkovanie má zásadný význam pri prevencii ochorení a ochrane zdravia a života.

V roku 2017 bude EIW prebiehať v dňoch od 24. do 30. apríla. Témou kampane je „Vaccines work“ / „Vakcíny fungujú“.

logo vakcíny fungujú

12. ročník kampane bude sprevádzaný heslom „Vaccination protects health at every stage of life“ / „Očkovanie chráni zdravie v každom období života“. Tento ročník kampane ideovo nadväzuje na predchádzajúce ročníky - iba zmenšovaním tzv. vakcinačných dier je možné minimalizovať riziko vzniku závažných infekčných ochorení preventabilných očkovaním. Navyše rok 2017 zdôrazňuje vakcináciu po celý život ako najjednoduchšiu, bezpečnú a prístupnú formu predchádzania ochoreniam, invalidizácie či smrti. WHO/EUROPE odporúča, aby krajiny svoje aktivity realizovali v súlade s víziami a cieľmi Európskeho vakcinačného akčného plánu na roky 2015 - 2020.

Aj Slovenská republika podporuje myšlienku Prevent Protect Immunize – Predchádzať Chrániť Očkovať. Vzhľadom na výsledky kontroly očkovania za rok 2016 môžeme konštatovať, že Slovensko dnes stojí iba krôčik pred pomyselnou hranicou, kedy mala naša krajina väčšiu istotu, že tu nedôjde k šíreniu ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním.   

Aj v tomto roku budú aktivity EIW realizované pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky a Kancelárie WHO na Slovensku. Koordinátorom aktivít bude Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR).

ÚVZ SR spolu s 36 regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (RÚVZ) bude vykonávať rôzne aktivity zamerane na spropagovanie EIW a možností vakcinácie v SR. Aktivity budú realizované v spolupráci s lekármi, odbornou a laickou verejnosťou. Odborníci odborov a oddelení epidemiológie budú aj v tomto období verejnosti poskytovať informácie o možnostiach vakcinácie v každom období života prostredníctvom svojej webovej stránky, telefonicky, emailom, prípadne osobne v poradniach očkovania. V spolupráci s médiami ÚVZ SR aj RÚVZ budú odpovedať na otázky o ochoreniach, ktorým možno predchádzať očkovaním, o možnostiach vakcinácie, ale aj na otázky súvisiace s možnosťou doočkovať dieťa, ktoré už dosiahlo iný vek ako určuje súčasná legislatíva SR pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých.

ÚVZ SR zároveň pripravil očkovací kalendár v elektronickej podobe, ktorý je uverejnený na webovej stránke. Aktuálne pripravuje odborné texty do časopisu pre širokú verejnosť – Bedeker zdravia, ktorého celé číslo bude venované tematike očkovania. V spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou poskytne informácie týkajúce sa povinného očkovania detí vložením informačných materiálov a letákov o očkovaní do osobných informačných boxov, ktoré budú odovzdané budúcim mamičkám. Tieto a ďalšie aktivity budú vyhodnotené a zaslané do WHO/EUROPE.

Očkovanie ročne zachráni milióny životov a tento úspech verejného zdravotníctva treba udržať (WHO/EUROPE).

EIW foto

Bratislava, 21. 04. 2017

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

vakcíny fungujú - plagát v angličtine