Tlačové správy

Späť Dva roky od prvého potvrdeného prípadu COVID-19

Prvý laboratórne potvrdený prípad ochorenia COVID-19 sme na Slovensku zaznamenali pred dvoma rokmi, šiesteho marca 2020. Prvopočiatky pandémie tohto ochorenia však siahajú až do roku 2019, keď sa prvé prípady objavili na území Číny.

 • 10. januára 2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva SR informáciu pre verejnosť o výskyte vírusovej pneumónie v Číne - mesto Wuhan - spôsobenej novým druhom koronavírusu s odporúčaním pre cestovateľov (vyhýbať sa miestnym trhom s predajom rýb a živých zvierat, dodržiavať prísnu hygienu potravín, sledovať svoj zdravotný stav počas návštevy a po návrate, v prípade horúčky, bolesti na hrudníku alebo ťažkosti s dýchaním po návrate potreba kontaktovať, prípadne vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze). Od 31. 12. 2019 do 5. 1. 2020 bolo v Číne hlásených 59 prípadov vírusovej pneumónie spôsobenej novým koronavírusom, z toho sedem so závažným priebehom ochorenia. ÚVZ SR informoval o situácii kľúčové rezorty a regionálne úrady verejného zdravotníctva. Situáciu pravidelne monitoroval cez Systém včasného varovania a reakcie (EWRS).
 • 23. januára 2020 vydal hlavný hygienik SR Ján Mikas prvé usmernenie pre regionálne úrady verejného zdravotníctva a príslušné rezorty, aby zabezpečili informovanie zdravotníckych zariadení o manažmente pacienta v prípade podozrenia na toto ochorenie. Usmernenie bolo vzhľadom na priebežný vývoj vedeckých poznatkov o víruse aktualizované celkovo 11-krát.
 • 24. januára 2020 bol zaznamenaný prvý prípad COVID-19 v európskom regióne, a to vo francúzskom Bordeaux.
 • 27. januára 2020 zriaďuje ÚVZ SR Call centrum s nepretržitou prevádzkou pre verejnosť, neskôr sa Call centrá zriadili na 8 krajských RÚVZ a následne na všetkých RÚVZ.
 • 30. januára 2020 Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásil stav globálnej zdravotnej núdze.
 • 3. februára 2020 sa na Slovensku, v Národnom referenčnom centre pre chrípku na ÚVZ SR, ako vtedy v jedinom laboratóriu v SR začala vykonávať laboratórna diagnostika vírusu SARS-CoV-2. Dovtedy boli vzorky pacientov s podozrením na COVID-19 zasielané na vyšetrenie do Nemecka: NRC medzitým intenzívne validovalo diagnostickú metódu. Laboratórna diagnostika SARS-CoV-2 sa neskôr rozšírila aj na RÚVZ v Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne a zapojili sa aj súkromné laboratóriá.
 • 6. marca 2020 sa COVID-19 potvrdil u prvej osoby na Slovensku. O deň neskôr sa potvrdil pozitívny výsledok aj u jeho blízkych kontaktov.
 • 10. marca 2020 vstupujú na Slovensku do platnosti prvé celoplošné opatrenia. Týkali sa režimu na hraniciach a zákazu hromadných podujatí či návštev na všetkých lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení a u poskytovateľov sociálnych služieb.
 • 11. marca 2020 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oficiálne označila ochorenie COVID-19 za globálnu pandémiu. Hlavný hygienik SR Ján Mikas dal v tento deň návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky. Vláda SR schválila mimoriadnu situáciu dňa 12. marca 2020. Mimoriadna situácia trvá dodnes.
 • 17. marca 2020 začal Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave s prvou sekvenáciou pozitívnych vzoriek vírusu SARS-CoV-2.
 • 18. marca 2020 počet pozitívnych prípadov na Slovensku prekročil stovku, k tomuto dňu sme evidovali 105 prípadov.
 • 25. marca 2020 začalo platiť povinné prekrytie horných dýchacích ciest na verejnosti rúškom či obdobnou pomôckou.
 • 22. apríla 2020 začalo postupné uvoľňovanie opatrení v závere takzvanej prvej vlny COVID-19.
 • august - september 2020 počet diagnostikovaných prípadov narastá a predznamenáva začiatok takzvanej druhej vlny COVID-19 na Slovensku.
 • 26. decembra 2020 boli na Slovensku podané prvé očkovacie látky proti COVID-19.
 • 4. januára 2021 bol na Slovensku potvrdený výskyt variantu alfa, umožnila to spolupráca vedeckých tímov SAV a UK.
 • 15. marca 2021 začalo na Slovensku platiť povinné prekrytie dýchacích ciest respirátorom vo všetkých interiéroch.
 • 19. marca 2021 sa vedcom SAV podarilo izolovať prvé slovenské kmene vírusu SARS-CoV-2. Klinické vzorky prvých slovenských pacientov poskytlo SAV Národné referenčné centrum pre chrípku na ÚVZ SR.
 • 25. marca 2021 sa začalo so sekvenáciou pozitívnych vzoriek v laboratóriách ÚVZ SR. Úrad sa tak so sekvenovaním vzoriek pridal k Biomedicínskemu centru SAV a Vedeckému parku Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr sa k sekvenácii pridali aj vybrané regionálne úrady verejného zdravotníctva a Martinské centrum pre biomedicínu (Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK).
 • 3. apríla 2021 - od 18. kalendárneho týždňa sa začalo s monitorovaním odpadových vôd na prítomnosť SARS-CoV-2. V súčasnosti je do monitoringu zapojených 53 čističiek odpadových vôd a týždenne sa analyzuje 55 vzoriek. Okrem laboratória ÚVZ SR v Bratislave sa vzorky spracúvajú na regionálnych úradoch v Nitre, Trenčíne, Prešove, Banskej Bystrici a v Košiciach.
 • 23. jún 2021 - na Slovensku sme sekvenovaním potvrdili výskyt epidemicky závažného variantu delta (Biomedicínske centrum SAV).
 • december 2021 - vzorky odpadových vôd sa začínajú sekvenovať vo Vedeckom parku UK v Bratislave.
 • 11. december 2021 - na Slovensku sme na ÚVZ SR sekvenovaním potvrdili výskyt epidemicky závažného variantu omikron.
 • súčasnosť, rok 2022 - sme vo fáze ustupujúcej vlny omikron variantu.

 Hlavný hygienik SR Ján Mikas:

Slovensko sa v súčasnosti nachádza v ustupujúcej vlne omikron. Napriek priaznivému trendu situácia stále nie je dobrá. Počet nových prípadov denne prekračuje 10-tisíc. Podiel pozitivity na vykonaných testoch je stále okolo 50 % - to znamená, že počet prípadov je v skutočnosti vyšší, než stačia zachytiť testy. Pandemická únava, zlepšujúca sa situácia aj nové hrozby podnecujú k strate opatrnosti. Je však nesmierne dôležité napomôcť pozitívnemu trendu dodržiavaním zásad osobnej ochrany: dôsledné dodržiavanie povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, dôkladná hygiena rúk či dodržiavanie odstupov od cudzích ľudí.

Ďalšie informácie:
Podrobná časová os reakcie Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) na COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva SR