Tlačové správy

Späť Doplnenie k stanovisku k podávaniu „Tatárskeho bifteku” v zariadeniach spoločného stravovania

Z hľadiska väčšej pravdepodobnosti vzniku nepriaznivého zdravotného účinku prítomného mikrobiologického nebezpečenstva poznáme tzv. epidemiologicky rizikové potraviny. Epidemiologicky rizikové potraviny sú potraviny, ktoré sú svojím zložením, technologickým postupom výroby, nárokmi na spôsob uchovávania a svojimi vlastnosťami vhodným prostredím pre rast a rozmnožovanie nežiaducich mikroorganizmov a tým ich konzumácia predstavuje vyššie riziko vzniku nepriaznivého zdravotného účinku – tzn. alimentárneho ochorenia.

Prenosné ochorenia v Slovenskej republike podliehajú v zmysle prílohy č. 5 zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinnému hláseniu. Údaje uvedené v tabuľke, týkajúce sa konzumu hovädzieho mäsa, boli  exportované z Epidemiologického informačného systému prenosných ochorení (EPIS), v rámci ktorého sa nachádza databáza prenosných ochorení.

Pri zisťovaní epidemiologickej anamnézy zameranej na potravinový reťazec sa u chorých pacientov zisťuje druh konzumovaných potravín napr. mäso a tiež druh mäsa, napr. hovädzina. Ako doplňujúca informácia sa zisťuje tzv. rizikový faktor, ktorý zahŕňa položky zamerané na dostatočnú úpravu pokrmu.

Hlásené prenosné ochorenia v rokoch 2007 (rok, kedy vstúpila do platnosti vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z.) až 2016 (k 5. 10.) v Slovenskej republike v súvislosti s konzumom hovädzieho mäsa

Diagnóza Celkový počet ochorení Konzum hovädzieho mäsa Z toho rizikový faktor – nedostatočná úprava
Tenióza* 22 5x 3x
Toxoplazmóza 1 635 12x neuvedený
Salmonelóza** 54 824 35x 12x
Kampylobakterióza 51 424 45x 20x


* Klinické príznaky teniózy bývajú nevýrazné a väčšina postihnutých ľudí, že má pásomnicu, ani nevie. Larvy môžu prenikať sliznicou čreva a vstupovať do rôznych tkanív a orgánov (podkožie, kostrové svaly, mozog, oko), kde spôsobujú rôzne príznaky (chronické bolesti hlavy, závraty, poruchy psychiky, bolesti oka, zníženú zrakovú ostrosť až slepotu). V Slovenskej republike sa realizuje málo vyšetrení na stanovenie tejto diagnózy.

** U salmonelóz predstavovali vajcia rizikový faktor 12 669-krát, z toho nedostatočná úprava 6 463-krát.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA, v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky