Tlačové správy

Späť Collaborating Centre Scheme – stretnutie

Hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas spolu s kolegami privítal na pôde ÚVZ SR zástupcov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu so sídlom vo Viedni - pani Olvido Guzmán López–Ocón, vedúcu odboru radiačnej ochrany, a pána Miroslava Piňáka, vedúceho sekcie radiačnej bezpečnosti a monitoringu.

Diskutovali problematiku monitorovania radiačnej situácie, monitorovania zložiek životného prostredia, potravinového reťazca a iných komodít, a to aj v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine.

ÚVZ SR prejavil aktívny záujem stať sa jedným zo spolupracujúcich centier v rámci štruktúr Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Účastníci stretnutia preto prediskutovali potenciálne oblasti spolupráce, a to rozvoj a budovanie kapacít v oblasti radiačnej ochrany v súvislosti s prírodnými zdrojmi ionizujúceho žiarenia, vrátane radónu, manažment rádionuklidov v potravinách, vo vode, v stavebných materiáloch a iných komoditách na účel obmedzovania ožiarenia obyvateľov.

Collaborating Centre Scheme – stretnutie - fotografia

Collaborating Centre Scheme – stretnutie - fotografia

Collaborating Centre Scheme – stretnutie - fotografia