Tlačové správy

Späť Budúcnosť verejného zdravotníctva v Európe

Pojem verejné zdravotníctvo sa začal používať asi pred 400 rokmi v súvislosti s kontrolou chorôb, aby sa predišlo ich ďalšiemu šíreniu. Odvtedy sa verejné zdravotníctvo vyvíja a zahŕňa podporu zdravia, ako aj ochranu zdravia. Verejné zdravotníctvo je organizované úsilie spoločnosti na zlepšenie zdravia populácie. Objavuje sa pojem nové verejné zdravotníctvo. Nové verejné zdravotníctvo definuje zdravie ako investičný faktor pre kvalitný život spoločnosti. Zameriava sa na správanie sa jednotlivcov v ich súčasnom prostredí a na životné podmienky, ktoré ich správanie ovplyvňujú. Okrem klasickej prevencie chorôb, práca verejného zdravotníctva je o podpore fyzického a duševného zdravia jednotlivcov. To zahŕňa ovplyvňovanie životných návykov a životných podmienok, ale tiež podporovanie sebaúcty, ľudskej dôstojnosti a rešpektu.

Verejné zdravotníctvo v Európe

The European Public Health Association (EUPHA) je zastrešujúca organizácia pre asociácie verejného zdravotníctva v Európe. V súčasnosti má 48 členov z 38 krajín a spája viac ako 10 000 odborníkov z oblasti verejného zdravotníctva v Európe. Táto sieť je významným nástrojom na lepšie oboznámenie sa s problémami verejného zdravotníctva v Európe a odlišnými národnými politikami a postupmi na riešenie týchto problémov.

SAVEZ – Slovenská asociácia verejného zdravia

Občianske združenie Slovenská asociácia verejného zdravia (SAVEZ) je mimovládna organizácia, ktorá vznikla v júni 2003 z iniciatívy EUPHA a NOS-OSF. Od novembra 2003 je SAVEZ členom EUPHA a má zastúpenie v EUPHA Governing Council a v EUPHA International Scientific Committe. Poslaním asociácie je prevencia, podpora a ochrana zdravia obyvateľov Slovenska. Asociácia pracuje na zvyšovaní záujmu a porozumenia v oblasti verejného zdravia prostredníctvom vzdelávania, výchovy a výskumu. V oblasti spolupráce podporuje interdisciplinárny a medzirezortný prístup.

Desať vyhlásení o budúcnosti verejného zdravotníctva v Európe

Verejné zdravotníctvo je a malo by byť chápané ako integrovaná výzva, lebo sa dotýka všetkých aspektov spoločnosti. Nezdravá populácia má vážny dopad na ekonomiku krajiny. Na efektívne zvládnutie tohto integrovaného problému by sa mali nájsť zjednotené riešenia. V správe EUPHA „Desať vyhlásení o budúcnosti verejného zdravotníctva v Európe“ sa verejnosti ponúkajú riešenia na otázky, kde sa nachádza verejné zdravotníctvo teraz a ako sa bude vyvíjať ďalej, aby sme dosiahli nové verejné zdravotníctvo. V desiatich vyhláseniach je základným pilierom spojenie medzi politikou, praxou a výskumom, ale predovšetkým medzi odlišnými disciplínami.

Nové verejné zdravotníctvo ide ďaleko za zdravotnícku profesiu a zdravotnícke prostredie, a preto si vyžaduje novú cestu mobilizácie. Politika budúceho verejného zdravotníctva by mala byť cielená na preorientovanie kapacít zdravotníckych systémov na zlepšenie zdravia populácie, využívajúc na podporu zdravia verejnosti kreativitu a silu takých sektorov spoločnosti, ako napríklad dopravy, cestovného ruchu a obchodu. Úloha odborníkov verejného zdravotníctva by sa mala rozšíriť, aby zahrnula poradnú funkciu pre iné sektory. V budúcnosti verejného zdravia by sme nemali zakladať činnosť (aktivity) len na nedostatkoch (choroba alebo patogenéza), ale na prínosoch (dobré zdravie alebo salutogenéza). Zmena by mala nastať v zameraní tvorcov politiky : namiesto pozerania na nedostatky, zameranie sa na to, čo môže byť ešte vykonané z pozitívnej stránky. Dôležitý faktor k rozvoju je vytváranie pozitívneho prostredia pre jednotlivcov (napr. športoviská, zelené rekreačné oblasti a tiež možnosti pre rozvoj vlastnej osobnosti). Základ pre úspešné intervencie verejného zdravotníctva je dobrý výskum. Obzvlášť epidemiologický výskum pomáha identifikovať rizikové faktory chorôb, ako aj vplyv opatrení podpory zdravia. Dôležitý aspekt rozvoja verejného zdravotníctva je, aby bolo inovatívne. Čo bolo efektívne v minulosti nemôže byť brané vážne novou generáciou. Nové spôsoby vysielania buď rovnakých odkazov, alebo nových odkazov je nutné rozvíjať nepretržite. Prax vo verejnom zdravotníctve by mala byť založená na flexibilite a pragmatizme. Politiky sú sformované na národnej a medzinárodnej úrovni, implementácia je na lokálnej úrovni a mala by byť adaptabilná na rôzne situácie.

Dosiahnuť tieto ciele a naplniť desať vyhlásení o budúcnosti verejného zdravotníctva, sa EUPHA snaží prostredníctvom konferencií, vzdelávaní odborníkov, realizovaní výskumov a štúdií pre lepšie verejné zdravotníctvo. 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, v.r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci