Tlačové správy

Späť Analýzy nepotvrdili prítomnosť botulotoxínu u pacienta

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ BB) so sídlom v Banskej Bystrici hlásil v 33. kalendárnom týždni jeden prípad podozrenia na botulizmus u 43-ročného pacienta. Podozrenie bolo vyslovené na základe typického klinického obrazu ochorenia t. j. náhly nástup neurologických príznakov (poruchy videnia, ťažkosti s prehĺtaním, poruchy chôdze) a na základe epidemiologickej anamnézy, v ktorej dominoval konzum Cícerovej nátierky (3 kusy, z toho jedna napuchnutá). Ostatné jedlá boli epidemiologickým vyšetrením vzhľadom na klinické príznaky ako faktory prenosu nákazy vylúčené.

Pri epidemiologickom vyšetrení v rodine rozhovorom s matkou pacienta bolo potvrdené, že pacient zjedol všetky tri kusy Cícerových nátierok na večeru sám. Nátierky mala rodina do doby konzumácie uchované v chladničke. Nátierku dostala rodina zo Slovenského misijného hnutia (SMH), kam bola privezená nátierka z výrobne ALFA BIO s.r.o. a do doby, kým si ju ľudia neprevzali zo SMH, bola v tomto zariadení skladovaná v chladničke.

V rodine boli odobraté zvyšky nátierok v obaloch, ktoré boli uchované v umelohmotnej taške určenej na umelohmotný odpad spolu s jednou PET fľašou. Laboratórnymi testami, ktoré vykonali laboratóriá RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici z odobratých vzoriek – obsahu z troch použitých obalov Cícerovej nátierky, výrobcu ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, Banská Bystrica (dátum spotreby 21.8.2015), ktoré pacient konzumoval, bolo v obsahu zo všetkých troch použitých obalov detekované suspektné Clostridium botulinum. Tento podozrivý nález bol známy až 17.8.2015. Zvyšky z obalov Koložvárskej kapusty vegetariánskej, ktorú tiež pacient konzumoval, boli negatívne, rovnako ako vyšetrenie obsahu Cícerových nátierok odobratých v originálnom balení z tej istej šarže z SMH. V prípade laboratórneho vyšetrovania, Regionálna veterinárna a potravinová správa BB nerobila analýzu tých istých vzoriek ako RÚVZ BB.

RÚVZ BB zaslal  na laboratórne vyšetrenie obsah žalúdka pacienta do Zdravotného ústavu so sídlom v Ostrave. Výsledky vyšetrení vylúčili prítomnosť botulinového toxínu v predmetnej vzorke.

Vzhľadom na uvedené klinické, epidemiologické a laboratórne zistenia, bol Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici ako orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva povinný plniť úlohy zamerané na prevenciu ochorení a iných porúch zdravia podľa § 10 písm. c) a písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z., upozornením na konzumáciu podozrivej potraviny s možným poškodením zdravia. Uvedené kroky a upozornenie obyvateľov, bolo dôležité z hľadiska prevencie, keďže ľudia mohli mať predmetný výrobok v domácnostiach. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici  nemal v úmysle poškodiť dobré meno výrobcu.