Tlačové správy

Späť Aktuálna situácia v súvislosti s medializovanými informáciami o kontaminovaných jahodách predávaných v Poľsku

Podľa medializovaných informácií boli poľské kontrolné orgány informované prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) o prítomnosti vírusu spôsobujúceho hepatitídu A v jednej šarži čerstvých jahôd pochádzajúcich z Maroka. Išlo o polkilové balenie šarže 0000/13-3120/2095, ktoré bolo podľa medializovaných informácií na území Poľska v predaji v období 11. - 12. marca 2024.

Potravina so zhodnou šaržou bola dodaná aj na územie Slovenska, do zariadenia školského stravovania v ZŠ v Krásne nad Kysucou. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci okamžite aktívne komunikoval s vedením školy a miestne príslušným lekárom o opatreniach za účelom zamedzenia možného vzniku a šírenia ochorenia a ďalšieho postupu. Rodičia boli informovaní o potrebe sledovať priebežne zdravotný stav detí. Dosiaľ nebol medzi žiakmi a zamestnancami potvrdený výskyt ochorenia.

Súčasne RÚVZ so sídlom v Čadci kontaktoval regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, nakoľko dodávatelia jahôd spadajú pod kontrolu regionálnych veterinárnych a potravinových správ, s cieľom preverenia situácie (napr. vysledovateľnosť a ďalšiu distribúciu v rámci SR), prijatia opatrení voči dodávateľovi a informovania verejnosti a RÚVZ. RÚVZ Čadca zároveň postúpil danú informáciu všetkým školským zariadeniam v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto, aby zabezpečili konkrétne opatrenia v prípade, že by im tieto potraviny s danou šaržou boli dodané.

„Zároveň Úrad verejného zdravotníctva SR ihneď po zistení možného podozrenia a medializovaných informácií z Poľska kontaktoval Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR s požiadavkou o súčinnosť pri overení dôveryhodnosti medializovaných informácii, o preverenie dodávateľa predmetných jahôd s danou šaržou, ktoré dodal na Slovensko, ako aj o súčinnosť pri možnom laboratórnom vyšetrení vzorky z inkriminovanej šarže čerstvých jahôd,” informovala Tatiana Červeňová, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Medializovaná informácia o kontaminácii určitej šarže čerstvých jahôd pochádzajúcich z Maroka nie je podľa informácií zo ŠVPS, kde sa nachádza národný kontaktný bod RASFF, stále oficiálne potvrdená v Slovenskej republike prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF). Na základe uvedeného ÚVZ SR požiadal národný kontaktný bod pre RASFF (ŠVPS SR), aby požiadalo Poľsko o čo najrýchlejšie zaslanie výsledkov ich zistení / šetrení, a tiež zaslalo prípadné distribučné zoznamy potvrdzujúce distribúciu identifikovaných kontaminovaných jahôd na územie SR, aby bolo možné v danej veci vykonať potrebné rýchle opatrenia.

Existuje tu určitý rozpor medzi údajmi od dodávateľa a údajmi uvedenými v danej šarže z pohľadu krajiny pôvodu. 

Verejní zdravotníci odporúčajú do zistenia skutočných údajov dodržiavať tieto opatrenia:

  • pre zariadenia spoločného stravovania, základné školy, materské školy, domovy sociálnych služieb, atď. venovať zvýšenú pozornosť prevereniu, či si dovozca/distribútor splnil zákonnú povinnosť nahlásiť elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy dovoz z tretej krajiny, resp. dodávku z iného členského štátu,
  • vzhľadom nato, že podľa RASFF hlásenia č. 2024.1984 bola v jahodách, názov výrobku: FRESAS FRESCAS, značka: MONDIAL BERRY, hmotnosť: 500 g, krajina pôvodu: Maroko, vývozca: MONDIAL BERRY NORD, VAT – 50284302, AV IFRANE ALHOUDA ETAGE APPT, Agadir 80000 Morocco, kde je uvedená „Lote 0000/13-3120/2095“, laboratórne zistená prítomnosť vírusu spôsobujúceho hepatitídu A, tento výrobok nekonzumujte.

Úrad verejného zdravotníctva SR